Σχετικά με το έργο

elen  
Το ερευνητικό πρόγραμμα εξετάζει την ελληνική ιστοριογραφία του 20ού αιώνα με άξονα τα κρίσιμα ζητήματα της εθνικής ταυτότητας και του εκμοντερνισμού. 

Με βάση την ιστοριογραφική παραγωγή, τους θεσμικούς θύλακες, τις κεντρικές συζητήσεις και αντιπαραθέσεις, τα πεδία έρευνας, καθώς και μέσα από τη φωνή και την παρουσία σημαντικών ιστορικών που συνέβαλαν στη διαμόρφωση της ιστοριογραφίας κατά τις τελευταίες δεκαετίες, το πρόγραμμα χαρτογραφεί το πλούσιο και περίπλοκο μωσαϊκό της ιστορικής γραφής, έρευνας και σκέψης στην Ελλάδα του 20ού αιώνα.

Εξετάζονται οι επιστημονικές τάσεις και εξελίξεις καθώς και οι διανοητικές, κοινωνικές και πολιτισμικές πρακτικές γύρω από την ιστορία και τις χρήσεις του παρελθόντος. Στο πλαίσιο δραστηριοτήτων όπως τα επιστημονικά εργαστήρια και το διεθνές συνέδριο και μέσα από τις μαρτυρίες των ιστορικών προσεγγίζεται η ελληνική ιστοριογραφία στο διεθνές περιβάλλον και μελετάται σε συσχετισμό με παράλληλες εξελίξεις και φαινόμενα.
Το ερευνητικό πρόγραμμα φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν «οδικό χάρτη» των μεγάλων και μικρών δρόμων που ακολούθησε η ελληνική ιστοριογραφία, καθώς και των πολλών συναντήσεών της με κρίσιμα κοινωνικά, πολιτικά, πολιτισμικά και διανοητικά φαινόμενα που συνέβαλαν στη διαμόρφωση της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας.

Αναλυτική περιγραφή του έργου

eulogo uoplogo

Σπύρος Ι. Ασδραχάς

 


1933           Γεννήθηκε στο Aργοστόλι

1960 Πτυχίο Iστορικού Tμήματος Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Aθηνών
1965-1967 Yπότροφος του IKY για μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι
1972 Doctoratde 3eCycle (EPHE, VISection - Paris 7) στην Oικονομική και Kοινωνική Iστορία.
1976 Elève diplômé της EPHE, IVe Section.

AKAΔHMAΪKEΣΔPAΣTHPIOTHTEΣ

1. Διδασκαλία (Διδακτορικέςσπουδές)

1974-1984 Chargé de Conférences στην EPHE, IVe Section
1976-1977 Chargé deCoursστο Πανεπιστήμιο Paris-IV
1982-1998 Professeur associé στοΠανεπιστήμιο Paris I, Panthéon-Sorbonne. Διεύθυνση DEA και διδακτορικών διατριβών στο πλαίσιο των études Doctorales του Πανεπιστημίου Paris I.
1986-1988 Chargé de Conférences στην EHESS.
1993-2005 Eβδομαδιαία σεμινάρια στο KNE/EIE με θέμα: Προβλήματα οικονομικής ιστορίας, IE'-IΘ'αι.

2. Eρευνητικές δραστηριότητες

1961-1965 Bοηθός έρευνας στο KNE/EIE
1967-1974 Assistant de recherches στην EPHE, VIe Section.
1977-1990 Διευθυντής Eρευνών του Προγράμματος Iστορίας της Eθνικής Tράπεζας της Eλλάδας
1987-1991 Mέλος του Δ.Σ. του Iδρύματος Έρευνας και Παιδείας της Eμπορικής Tράπεζας
1985-1989, 1994-2000 Mέλος της Eπιτροπής Iστορίας του IAEN
1984-1986 Yπεύθυνος  προγράμματος της ΓΓET: Φορολογικοί μηχανισμοί και οικονομία στο πλαίσιο των ελληνικών κοινοτήτων, IZ'-IΘ' αι.
1988-1990 Yπεύθυνος προγράμματος της ΓΓET: Eλλαδικά αστικά συγκροτήματα και ενδοχώρα, IE'-IΘ' αι.: απορρόφηση πλεονάσματος και συστήματα διασυνδέσεων.
1988-2003 Διευθυντής ερευνών στο KNE/EIE

3. Άλλες ακαδημαϊκές δραστηριότητες

1983-2005 Συνδιευθυντής του περιοδικού ''Tα Iστορικά''.
   
1985-1990 Aντιπρόεδρος της Δ. Eπιτροπής του Iονίου Πανεπιστημίου.
2004 κ.ε.:

Πρόεδρος των ''Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας''

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Επιλεκτική Εργογραφία

1955    “Ανέκδοτα έγγραφα για τους αρματολούς Κ. Καστανά και Γ. Σταθά”, Νέον Αθήναιον, 1/1 (1955) σ. 26-40.

1955 "Σημείωμα για τον Αντρούτσο", Νέον Αθήναιον, 1/2 (1955), σ. 222-239.

1956 "Ο κλέφτης Ανδρούτσος (μερικές παρατηρήσεις και επανορθώσεις)", Ηπειρωτική Εστία, 5 (1956), σ. 443-446.

1957    Μακρυγιάννης, Απομνημονεύματα, εισαγωγή-σχόλια, Αθήνα 1957, λζ΄+ 598 σ.

1958    “Γύρω από τον αρματολισμό κατά την Τουρκοκρατία και το ’21”, Επιθεώρηση Τέχνης, 7/39 (1958), σ. 107-111.

1961    “Μερικές παρατηρήσεις για το έργο του Παναγιώτη Ζωγράφου”, Ρουμελιώτικο Ημερολόγιο, 1961, σ. 136-144.

1963    “Ιωάννης Δονάς-Πασχάλης (1761-1839). (Δύο άγνωστες νεκρολογίες του)”, Ο Ερανιστής, 1 (1963), σ. 117-127.

1964    “Σουλιώτικα σημειώματα”, Επιθεώρηση Τέχνης, 19 (1964), σ. 174-185.

1964    “Ο χρόνος της φοίτησης του Α. Λασκαράτου στην Ιόνιο Ακαδημία”, Ο Ερανιστής, 2 (1964), σ. 64-67.

1965    (σε συνεργασία με τον Βασίλη Παναγιωτόπουλο), Βιβλιογραφία μονοφύλλων από το Αρχειοφυλακείον Λευκάδος, Κέντρον Νεοελληνικών Ερευνών, Αθήνα 1966, ιζ΄+ 79σ.

1970    “Aux Balkans au Xve siècle: producteurs directs et marché”, Études Balkaniques, 6/3 (1970), 36-69.

1971 "Faits économiques et choix culturels. Υ propos du commerce du livre entre Venise et la Méditerranée orientale", Studi Veneziani, 13 (1971), σ. 587-621.

1972 Patmos entre l'Adriatique et la Méditerranée orientale pendant la seconde moitié du XVIIIe siècle, d' après les registres de Pothitos Xénos, Paris, 1972 {διδ. διατρ. EPHE, VΙe Section – Paris 7, δακτυλ.], XIII+440 σ.

1972    "Marchés et prix du blé en Grèce au XVIIIe siècle", Südost-Forschungen, 31 (1972), 178-209.

1972    “Quelques aspects du banditisme social en Grèce au XVIIIe siècle”, Études Balkaniques, 8/4 (1972), σ. 97-112.

1975    “Salaires ruraux et salaires urbains en Grèce à la fin du XVIIIe et au commencement du XIXe siècle, Cahiers de la Méditerranée: La force du travail dans la cité, Nice 1975, σ. 97-110.

1975    “Traditionalismes et ouvertures: le cas d’Ampélakia en Thessalie”, Structures sociales et développement culturel des villes sud-est européennes et adriatiques aux XVIIe-XVIIIe siècles, Bucarest 1975, σ. 215-223.

1975    “Sources et problèmes de l’histoire économique de la Grèce pendant la domination ottomane”, Annuaire de l’École Pratique des Hautes Études, IVe Section, Paris 1975-1976, σ. 477-499.

1976    “Η Δημοτική στην Ιόνιο Ακαδημία. Τα μαθήματα Φυσικής του Σταματέλου Πυλαρινού, 1827”, Ο Ερανιστής, 13 (1976), σ. 113-129.

1976    "Sources et problèmes de l’histoire économique de la Grèce pendant la domination ottomane": Annuaire de l’École Pratique des Hautes Études (IVe Section), Paris 1976-1977 σ. 499-529.

1977    “Sources et problèmes de l’histoire économique de la Grèce pendant la domination ottomane": Annuaire de l' École Pratique des Hautes Études (IVe Section), Paris 1977-1978, σ. 433-447.

1977    "Sociétés rurales balkaniques aux XVe-XVIe siècles: mouvements de la population et des revenus", Études Balkaniques, 13(1977), 46-66.

1978    “Μηχανισμοίτηςαγροτικήςοικονομίαςστηντουρκοκρατία (ιε΄-ιστ΄αι.), Θεμέλιο, Αθήνα11978, 21999, 300 σ.

1979    “Η οικονομική δομή των βαλκανικών χωρών στα χρόνια της οθωμανικής κυριαρχίας, ιε΄-ιθ΄ αι., εισαγωγή-επιλογή κειμένων, Μέλισσα, Αθήνα 1979, 688 σ.

1979"Problems of Ecomonic History of the Period of Ottoman Domination in Greece", Journal of the Hellenic Diaspora, 6/2 (1979), σ. 3-36.

1979   “Fiscalité et monétarisation dans les économies villageoises balkaniques, XVe-XVIe siècles”, Cahiers de la Méditerranée moderne et contemporaine: Actes des «Journées d’études sur la circulation monétaire et les institutions bancaires», Bendor, mai 1979, σ. 113-119.

1981    “Quelques aspects des économies villageoises du début du XIXe siècle”, The Greek Review of Social Research (Aspects du changement social dans la campagne grecque), Athens 1981, σ. 158-179.

1981    Ασδραχά), “Remarques sur la rente féodale: le cas des baronnies de Corfou, XVIe siècle” Travaux et Mémoires (Hommage à Paul Lemerle)-8, Paris 1981, σ. 7-14.

1982 Γεώργιος Τυπάλδος-Ιακωβάτος, Ιστορία της Ιόνιας Ακαδημίας, έκδοση – εισαγωγή - σχόλια, Νέα Ελληνική Βιβλιοθήκη, Ερμής, Αθήνα 1982, ξδ΄ + 232σ.

        Eλληνική Kοινωνία και Oικονομία, ιη΄ και ιθ΄ αι. (Υποθέσεις και προσεγγίσεις), Νεοελληνικά Μελετήματα 5, Eρμής, Aθήνα 11982, (21988), ιη΄ + 454 σ.

        Iστορική έρευνα και ιστορική παιδεία. Πραγματικότητες και προοπτικές, EMNE- Mνήμων, Aθήνα 1982, 52σ.

―        "Οι οικονομικές προϋποθέσεις" [της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής], Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική, 1, Μέλισσα, Αθήνα 1982, 14-20.

1983    Zητήματα Iστορίας, Θεμέλιο, Aθήνα 11983, 21999,  284σ.

1984    “Una città liquida: l’Archipelago greco” ΙΙ sezione del II Convegno Internazionale di studi. «La salvaguardia delle città storiche in Europa e nell’ area mediterranea, Bologna [1984], σ. 139-145 [τοκείμενοσταγαλλικά].

1985    “Le surplus rural dans les régions de la Méditerranée orientale: les mécanismes”, Actes du IIe Colloque International d’Histoire. Economies méditerranéennes: équilibres et intercommunications, XIIIe-XIXe siècles, 2, Athènes 1985, 29-57.

1985    “ΤοελληνικόΑρχιπέλαγος, μιαδιάσπαρτηπόλη” [= ΧάρτεςκαιχαρτογράφοιτουΑιγαίουΠελάγους, Ολκός, Αθήνα 1985, 235-248].

1986      “Revenus ruraux en Grèce pendant la domination ottomane, XVe-XVIe siècles”, Studia Historica Gadensia 267 (1986), σ. 99-109.

1986    “La rivoluzione greca: una sintesi storica” Risorgimento greco e filellenismo italiano, Edizioni del Sole, Roma 1986, σ. 73-80.

1988    Oικονομία και νοοτροπίες, Νεοελληνικά Μελετήματα 10, Eρμής, Aθήνα 1988, 260σ.

  “Nησιωτικές κοινότητες: οι φορολογικές λειτουργίες”, Tα Iστορικά 8(1988), 3-36· 9(1988), σ. 229-258.

1991    “Kαλλιεργητικές μονάδες καί πραγματικές καλλιέργειες στην τουρκοκρατία” Tα Iστορικά, 14-15 (1991), σ. 73-82.

1992    (σε συνεργασία με την Αικατερίνη Ασδραχά), “Παρατηρήσεις για τα όρια και τους οικισμούς της Βαγενιτίας”, Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου για το Δεσποτάτο της Ηπείρου, Άρτα 1992, σ. 239-246.

1992    Σχόλια, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1993, 218 σ.

1993    “Από τα μείζονα θέματα στις συναντήσεις” Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών/ΕΙΕ, Επιστημονική συνάντηση στη μνήμη του Κ.Θ. Δημαρά, Αθήνα 1994, σ. 223-227.

1994    (σε συνεργασία με την Αικατερίνη Ασδραχά), Βελεχατούια”, Ροδωνιά. Τιμή στον Μ. Ι. Μανούσακα, 1, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο 1994, σ. 37-44.

1994    “Οι αναγραφές και ο κόσμος τους” [= Ε. Concina και Αλίκη Νικηφόρου-Testone, Κέρκυρα: Ιστορία, Αστική ζωή και Αρχιτεκτονική, 14ος-19ος αι., Κέρκυρα 1994, σ. 85-93.

1995    Ιστορικά απεικάσματα, Θεμέλιο, Αθήνα 1995, 270 σ.

1995    “Αναμορφώσεις ή ο Νέος Ιατρός”, Νεοελληνική Παιδεία και Κοινωνία. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου αφιερωμένου στη μνήμη του Κ. Θ. Δημαρά, επιμέλεια Δ. Αποστολόπουλου, ΟΜΕΔ, Αθήνα 1995, σ. 267-284.

1995    “Από τους ορίζοντες της τοπικής ιστορίας”, Πρακτικά Δ΄ Συνεδρίου Επτανησιακού Πολιτισμού. Από την τοπική ιστορία στη συνολική: το παράδειγμα της Λευκάδας, 15ος-19ος αι., Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Αθήνα 1996, σ. 433-437.

  "Rendita feudale e rendita fondiaria a Corfù all’ epoca della dominazione veneziana", [= Massimo Costantini και Aliki Nikiforou (a cura di –), Levante Veneziano. Aspetti di storia della Isole Ionie all’ epoca della Serenissima, Bulzoni Editore, Roma 1996, σ. 21-37.

1995    Aπό το χώρο στις ανθρώπινες σχέσεις. Τα κερκυραϊκά Φέουδα (Συνοδευτικό έντυπο ομώνυμης κασέττας-video του ΚΝΕ), Αθήνα 1996, 30 σ.

1995    “Τα είδωλα των ανθρώπων και των τόπων”, Η Θεσσαλονίκη του 18ου αιώνα, Θεμέλιο, Αθήνα 1996, σ. 11-16 και 17-22 (και στα αγγλικά).

1997    “Λέανδρος Βρανούσης, 1921-1993: οι δύο ιστορίες”, Ο Ερανιστής, 21 (1997), σ. 9-14.

1998    "Agricoltura e rapporti di proprietà", [= M. Costantini (a cura di –), Il Mediterraneo Centro-οriantale tra vecchie e nuove egemonie, Bulzoni Editore, Roma 1998, σ. 127-132.

  Ο Παναγιώτης Κονδύλης και ο ελληνικός Διαφωτισμός", Tα Ιστορικά, 28-29/15 (1998) σ. 290-292.

  (σε συνεργασία με την Αικατερίνη Ασδραχά), Les paysans dans les fiefs de Corfou XIVe-XVe siècles” Ευψυχία. Μélanges offerts à Hélène Ahrweiler, Byzantina Sorbonensia-16, Paris 1988, σ. 17-34.

1999    "Οικογενειακά μορφώματα και τιμαριωτικές καταστιχώσεις", Τα Ιστορικά 30 (1999) σ. 3-16.

1999    “Τεκμήρια της Ελληνικής Αντίστασης”, Αρχειοτάξιο, 1 (1999), σ. 69-71.

2001    “Ο Σεραφείμ Μάξιμος ως ιστορικός της γενεαλογίας της ελληνικης κεφαλαιοκρατίας”, Αρχειοτάξιο, 3 (Μάιος 2001), σ. 60-64.

2001    “Άλκης Αγγέλου, 1917-2001”, Ο Ερανιστής, 23 (2001), σ. 9-14.

―        “Μνήμη Ruggiero Romano (Φέρμο 1923 - Παρίσι 2002)”, Τα Ιστορικά 35/18 (2001), σ. 242-245.

2002    “Ο Ελληνικός νησιωτισμός: οι γενικοί χαρακτήρες” [= Γιώργος Τόλιας, Τα νησιολόγια. Η μοναξιά και η συντροφιά των νησιών, Ολκός, Αθήνα 2002], σ. 164-176.

2002    “Τα χαρακτηριστικά του Κάλβου”, Τα Ιστορικά, 19/36 (2002), σ. 212-222.

2002    “Αιτούμενα της ιστορίας: οι μεταμορφώσεις της αναγκαιότητας”, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, 30 χρόνια, Αθήνα 2002, σ. 117-123.

2003   (με τη συνεργασία των Ν.Ε. Καραπιδάκη, Όλγα Κατσιαρδή-Hering, Ευτυχίας Δ. Λιάτα, Άννας Ματθαίου, Μ. Sivignon, Tr. Stoianovich), Ελληνική οικονομική ιστορία, ΙΕ΄-ΙΘ΄ αιώνας, 1-2, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, Αθήνα 2003, 794+456 σ.

2003   Πατριδογραφήματα, Προλεγόμενα Δημητρίου Χ. Σκλαβενίτη, Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Αθήνα 2003, 450 σ.

2003   “Αλληλογραφία και αφήγηση: διοικητικές αυθεντίες και διωκόμενοι (18ος-αρχές 19ου αι.)”, Ο Πολίτης, τεύχος 109 (Μάρτιος 2003), σ. 43-47.

2003   “Νεότερος ελληνισμός και Ευρώπη: ορισμένα αυτονόητα”, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, Ευρώπη και ελληνισμός, Αθήνα 2003, σ. 35-43.

2003   “Ο ακατάδεχτος ανιψιός και ο πλούσιος θείος: ο ιστορικός χρόνος της Λαογραφίας”, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, Το Παρόν του παρελθόντος. Ιστορία, Λαογραφία, Κοινωνική Ανθρωπολογία, Αθήνα 2003, σ. 277-283.

2003   “Μιά εσωτερική διαδρομή”, Τα Ιστορικά, 20/39 (2003), σ. 276-279.

2003   “Το σχέδιο” [του βιβλίου Ελληνική οικονομική ιστορία, ιε΄-ιθ΄ αι.], Τα Ιστορικά, 20/39 (2003), σ. 497-502.

2004   “Προβλήματα των επτανησιακών σπουδών και η θεματική του Ζ΄ Πανιονίου Συνεδρίου”, Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Ζ΄ Πανιόνιο Συνέδριο, Λευκάδα 26-30 Μαΐου 2002. Πρακτικά, 1, Αθήνα 2004, σ. 67-75.

2004   “Τρεις εικόνες θανάτου, Candia 1592”, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, Ελληνικός αστικός χώρος, Αθήνα 2004, σ. 291-301.

2004   “Δυνατότητες μιας επτανησιακής ιστορικής δημογραφίας”, Εταιρεία Λευκαδικών μελετών, Ζ΄ Πανιόνιο Συνέδριο, Λευκάδα 26-30 Μαΐου 2002, Πρακτικά, 2, Αθήνα 2004, σ. 283-288.

2004   “Νησιωτικές οικονομίες και κοινωνίες” [= Σ. Ασδραχάς, Α. Τζαμτζής, Τζ. Χαρλαύτη (επιμ.), Ελλάδα της θάλασσας, Μέλισσα, Αθήνα 2004], σ. 69-84.

2004   “Η θεματική του Συνεδρίου. Τα κεκτημένα και οι προβολές τους”, ΚΝΕ/ΕΙΕ, Δ΄ Συνέδριο Ιστορίας. Ιστοριογραφία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας 1833-2002, 1, Αθήνα 2004, σ. 27-34.

2004   “Από την αναφορά στο οικονομικό προς μια οικονομική ιστορία των κατακτημένων”, ΚΝΕ/ΕΙΕ, Δ΄ Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας. Ιστοριογραφία της νεότερης Ελλάδας 1833-2002, 2, Αθήνα 2004, σ. 331-342.