Χρύσα Μαλτέζου

Χρύσα Μαλτέζου


ΧΡΥΣΑ  Α.  ΜΑΛΤΕΖΟΥ
Βιογραφικὸ σημείωμα 

1941, 14 Νοεμβρίου: Γεννήθηκα στὴν Ἀλεξάνδρεια τῆς Αἰγύπτου.

ΣΠΟΥΔΕΣ

1954-1959   Γυμνασιακὲς σπουδὲς στὸ Ἀβερώφειο Γυμνάσιο Θηλέων Ἀλεξανδρείας.

1959-1964 Φοίτηση στὴ Φιλοσοφικὴ Σχολὴ τοῦ  Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν (μὲ ὑποτροφία τοῦ ΙΚΥ). Πτυχιοῦχος τοῦ Ἱστορικοῦ καὶ Ἀρχαιολογικοῦ Τμήματος.

1962 Τρίμηνη φοίτηση στὸ Πανεπιστήμιο Μεσογειακῶν Σπουδῶν τοῦ Αix -en -Ρrovence (Université d’ Été des Études Μéditerranéennes) μὲ ὑποτροφία τῆς Γαλλικῆς  Κυβέρνησης.

1965-1967 Ὑπότροφος τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἰνστιτούτου Βυζαντινῶν καὶ Μεταβυζαντινῶν Σπουδῶν Βενετίας. Διευθυντὲς Σοφία Ἀντωνιάδη, Μ.Ι.Μανούσακας.

1966-1967  Μεταπτυχιακὲς σπουδὲς στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Ρadova (Corso di Ρerfezionamento).

1965-1967  Φοίτηση στὴ Σχολὴ Παλαιογραφίας, Ἀρχει-ονομίας καὶ Διπλωματικῆς τοῦ Κρατικοῦ Ἀρχείου τῆς Βενετίας. Πτυχιοῦχος τῆς Σχολῆς (βαθμὸς ἄριστα).

1970   Διδάκτωρ τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανε-πιστημίου Ἀθηνῶν (βαθμὸς ἄριστα). Καθηγητὴς Δ.Ἀ. Ζακυθηνός.

1968 κ.ἑ.   Φιλοξενούμενη κατὰ διαστήματα τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἰνστιτούτου Βυζαντινῶν καὶ Μεταβυζαντινῶν Σπουδῶν Βενετίας. Μεταδιδακτορικὴ ἔρευνα στὸ Κρατικὸ Ἀρχεῖο καὶ τὶς βιβλιοθῆκες τῆς Βενετίας.

 

ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

 

1969       Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν. Συνεργάτις ἐρευνητικοῦ προ-

γράμματος μελέτης ἐλασσόνων πηγῶν τῆς Βυζαντινῆς Ἱστορίας (ἔρευνα κειμένων, ἀποδελτίωση πηγῶν). Καθη-γητὴς Δ. Ἀ.Ζακυθηνός.

 

1969-1979   Ἐρευνήτρια τοῦ Κέντρου ΒυζαντινῶνἘρευνῶν τοῦ Ἐθνικοῦ Ἱδρύματος Ἐρευνῶν.

 

1970-1973          Καθηγήτρια ἀρχειονομίας στὴ Σχολὴ Βιβλιο-θηκονομίας τῆς Χ.Ε.Ν.

1974-1978          Προϊσταμένη τοῦ Τμήματος Ἱστορικῶν Ἀρχεί-ων καὶ Χειρογράφων τοῦ Μουσείου Μπενάκη (ὑπεύθυνη τῶν ἐργασιῶν ταξινόμησης καὶ καταλογογράφησης τῶν ἀρχειακῶν συλλογῶν).

1977-1982          Εἰδικὴ ἐπιστήμων στὴ Φιλοσοφικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης.

 

1980-1994          Διευθύντρια τοῦ Κέντρου Βυζαντινῶν Ἐρευ-νῶν τοῦ Ἐθνικοῦ Ἱδρύματος Ἐρευνῶν.

 

1982-1995          Καθηγήτρια στὸ Τμῆμα Ἱστορίας καὶ Ἀρχαι-ολογίας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ  Πανεπιστημίου Κρή-της (Ἱστορία Μέσων Χρόνων).

1982-1990          Διευθύντρια τοῦ Τομέα Ἀρχαίας καὶ Μεσαι-ωνικῆς Ἱστορίας τοῦ Τμήματος Ἱστορίας καὶ Ἀρχαιολογίας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου  Κρήτης.

1983-1984         Πρόεδρος τοῦ Τμήματος Ἱστορίας καὶ Ἀρχαιο-λογίας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Κρή-της.

1995-1998        Καθηγήτρια στὸ Τμῆμα Θεατρικῶν Σπουδῶν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν  (Ἱστορία καὶ πολιτισμὸς τῆς Εὐρώπης τῶν μεσαιωνικῶν καὶ νεωτέρων χρόνων μὲ ἰδιαίτερη ἔμφαση στὴν Ἑλλάδα τῆς βενετοκρατίας καὶ τουρκοκρατίας).

1997      Διευθύντρια τοῦ Προγράμματος Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν τοῦ Τμήματος Θεατρικῶν Σπουδῶν τοῦ Πανεπι-στημίου Ἀθηνῶν.

1998-2012  Διευθύντρια τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἰνστιτούτου Βυζαν-τινῶν καὶ Μεταβυζαντινῶν Σπουδῶν Βενετίας.

 

ΛΟΙΠΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

 

Διαλέξεις μὲ θέματα τῆς εἰδικότητάς μου (νέος ἑλληνισμὸς καὶ Δύση, βενετοκρατούμενος ἑλληνικὸς χῶρος), διδα-σκαλία καὶ ἔρευνα σὲ πανεπιστήμια, ἱδρύματα καὶ ἐρευνητικὰ κέντρα:

1984        Διαλέξεις  στὸ  Πανεπιστήμιο τῆς Γενεύης, στὴν Αs-

sociation Gréco- Suisse Jean-Gabriel Εynard καὶ στὰ Πανε-πιστήμια τῆς  Ρalma di Μallorca καὶ τῆς Βαρκελώνης.

 

1987 Φεβρουάριος-Ἀπρίλιος  Fellow τοῦ Dumbarton Οaks Centre for Βyzantine Studies (Washington  D.C.).

1988ἘπισκέπτριακαθηγήτριαστὸΠανεπιστήμιοτῆςΒologna.

1990Ἐπισκέπτριακαθηγήτρια  στὴ  Fondazione Flaminia  τῆςΡαβέννας (Università di Studi di Βologna, Scuola diretta a fini speciali per Αrchivisti).-  Σειρὰ διαλέξεων στὴ Βικελαία Δημοτικὴ Βιβλιοθήκη Ἡρακλείου.

1994 Διαλέξεις στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Βαρσοβίας καὶ στὸ Collège de France (Kαθηγητὴς G.Dagron).- Σεμιναριακὰ μαθήματα στὸ Centre de recherches d’Ηistoire et Civilisation byzantines et du Ρroche Οrient chrétien, Université de Ρaris 1, Ρanthéon Sorbonne (Kαθηγητὴς Μ.Balard). 

1996       Διάλεξη στὴν Ἑταιρεία Φίλων Παναγιώτη Κανελ-λόπουλου καὶ στὸ Μουσεῖο  Κυκλαδικῆς Τέχνης.

1999 ᾽Επισκέπτρια καθηγήτρια στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Ραβέννας (Σχολὴ Διαχείρισης Πολιτισμικῶν Ἀγαθῶν).-Διάλεξη στὸ Μέγαρο Μουσικῆς.

2001   Ἀνακοίνωση στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Χάιφα καί στὸ Συμπόσιο τῆς Ἕνωσης Βυζαντινῶν Σπουδῶν τῆς Αὐ-στραλίας (Ρerth, Πανεπιστήμιο τῆς Δυτικῆς Αὐστραλίας).

200 Διαλέξεις στὸ Μουσεῖο Βυζαντινοῦ Πολιτισμοῦ Θεσ-σαλονίκης καὶ στὸ Πολιτιστικὸ Ἵδρυμα τῆς Τραπέζης Κύπρου.

2003Διάλεξηστὸ Centro Culturale  Ρ. Μ. Κolbe  (Μestre).

 

2004ΔιαλέξειςστὸΒυζαντινὸΜουσεῖοΒέροιας (ΦίλοιτοῦΜουσείου), στὴΓεννάδειοβιβλιοθήκη (lectureFr. R. Walton), στὰΠανεπιστήμιαΘεσσαλίαςκαὶΤορίνου, καθὼςκαὶστὴΒικελαίαΔημοτικὴΒιβλιοθήκηἩρακλείου.

2005ΔιαλέξειςκαὶσεμινάριασὲΠανεπιστήμιατῆςἈμερικῆς (Rutgers University, Princeton University-Program in Hellenic Studies, University of California at Berkeley, University of Mary Washington) στὸπλαίσιοτοῦπρογράμματοςἘπισκεπτῶνποὺὀργανώνειτὸΚοινωφελὲςἽδρυμαἈλέ-ξανδροςΣ. ὨνάσηςτῆςΝέαςὙόρκης.

2006  Διάλεξη στὸ πολιτιστικὸ κέντρο Δράμας (τοπικοὶ φορεῖς: Δῆμος, Νομαρχιακὴ Αὐτοδιοίκηση, Δικηγορικὸς Σύλλογος, Μέριμνα Ποντίων Κυριῶν κ.ἄ.).

2007  Διαλέξεις στὸ Λαϊκὸ Πανεπιστήμιο τῆς Βενετίας, στὴν Ἀναγνωστικὴ Ἑταιρία Κερκύρας, στὴ Società Letteraria di Verona καὶ στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Ραβέννας (lezione magistrale).

2008  Διαλέξεις στὸ Ἐλεύθερο Ἀνοικτὸ Πανεπιστήμιο (Στοὰ τοῦ Βιβλίου) καὶ στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Γενεύης (Σύλλογος ῾Ελλήνων Γενεύης).

2009   Διάλεξη στὸ Ἵδρυμα Ἀνδρέα Δ.Καψάλη (Αἴγινα) καὶ στὴν Ἑλληνικὴ Ἑταιρεία Περιβάλλοντος καὶ Πολιτισμοῦ.- Ἀνακοινώσεις στὸ Μέγαρο Μουσικῆς καὶ στὸ συνέδριο στὴ μνήμη τῆς Ἀγγελικῆς Λαΐου (Γεννάδειος βιβλιοθήκη).

2010  Διαλέξεις στὸν Φιλολογικὸ Σύλλογο «Παρνασσός» καὶ στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Πάντοβας.

 2011 Διάλεξη στὸ Μουσεῖο Μπενάκη.-Σεμιναριακὸ μάθημα (σεμινάριο Ἱστορικῶν τοῦ Δικαίου) στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν.

 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ   ΚΑΙ   ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 

Εἶμαι μέλος

 

- τῆς Ἑλληνικῆς  Ἐπιτροπῆς Βυζαντινῶν Σπουδῶν (μέλος τοῦ Δ.Σ. 1989- 1994).

- τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπιτροπῆς Σπουδῶν Νοτιοανατολικῆς Εὐρώπης.

-  τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορικῆς Ἑταιρείας.

- τῆς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν καί Μεταβυζαντινῶν Με-λετῶν.

-  τοῦ Ἱδρύματος Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ (ἱδρυτικὸ μέλος).

- τῆς Χριστιανικῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας (μέλος τοῦ Δ.Σ. 1989-1994).

- τοῦ Ὁμίλου Μελέτης Ἑλληνικοῦ Διαφωτισμοῦ.

- τοῦ Δ.Σ. τοῦ Πολιτιστικοῦ Ἱδρύματος Ὁμίλου Πειραιῶς.

- τοῦ Comitato per la pubblicazione delle fonti relative alla storia di Venezia.

- τοῦΙstituto Ιnternazionale di Storia Εconomica F. Datini,  Ρrato (μέλοςτῆςΔιεθνοῦςἘπιστημονικῆςἘπιτροπῆς).

- τῆς  Société  Ιnternationale des Ηistoriens de la Μéditerranée (Études méditerranéennes dans le monde).

 

Εἶμαι

 

-Ἑταῖρος  τῆς  ἈρχαιολογικῆςἙταιρείας.

- ΞένοςἙταῖροςτοῦ Ateneo Veneto.

- ΞένοςἙταῖροςτῆς Deputazione di Storia Ρatria per le Ve-nezie.

ΞένοςἙταῖροςτοῦ Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti.

ἈντεπιστέλλονμέλοςτοῦΣικελικοῦἸνστιτούτουΒυζαντι-νῶνκαὶΝεοελληνικῶνΣπουδῶν  “Βruno Lavagnini”.

- Ἀντεπιστέλλον μέλος τοῦ Φιλολογικοῦ Συλλόγου «Παρ-νασσός».

- Ἐπίτιμο μέλος τῆς Ἑταιρείας Συγγραφέων. 

- Ἐπίτιμο  μέλος  τῆς  Ρωσικῆς Ἕνωσης Μεσαιωνολόγων (Αssocietas Ηistoricorum Russorum Μedii Αevi).

- Ἐπίτιμο μέλος  τῶν Φίλων τοῦ Νομισματικοῦ Μουσείου.

- Ἐπίτιμο μέλος τῆς Ἑταιρείας Κυθηραϊκῶν Μελετῶν.

- Ἐπίτιμο μέλος τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθόδοξης Κοινότητας Βενετίας.

-  Πρόεδρος τῆς Ἐποπτικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἰνσυιτούτου Βενετίας

 

Διετέλεσα μέλος

- τῆς Ἐπιτροπῆς ΔΙΚΑΤΣΑ.

-τοῦ  Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἐθνικοῦ Ἱδρύματος Ἐρευνῶν.

- ἐκλεκτορικῶν σωμάτων ἐκλογῆς μελῶν ΔΕΠ (Πανε-πιστήμια Ἀθηνῶν, Κρήτης, Θεσσαλονίκης,Ἰωαννίνων, Θράκης, Ἰονίου), καθὼς καὶ εἰσηγητικῶν ἐπιτροπῶν διδακτορικῶν διατριβῶν.

- ἐπιτροπῶν ἐπιλογῆς ὑποτρόφων Ἱδρύματος Κρατικῶν Ὑποτροφιῶν.

- ἐπιτροπῶν κρίσης ἐρευνητικῶν προγραμμάτων Γενικῆς Γραμματείας Ἔρευνας καὶ Τεχνολογίας.

- τῆς Ἐποπτικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἰνστιτούτου Βυζαντινῶν καὶ Μεταβυζαντινῶν Σπουδῶν Βενετίας.

- τῆς Ἐφορείας τῶν Γενικῶν Ἀρχείων τοῦ Κράτους.

- τῆς Ἐφορείας τοῦ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου Κρήτης (Χανιά).

Διετέλεσα ἐπίσης

- σύμβουλος ἐκδηλώσεων καὶ ὑπεύθυνος προγράμματος διαλέξεων τοῦ Ἱδρύματος Γουλανδρῆ-Χόρν.

- σύμβουλος τοῦ Ἱδρύματος Λαμπράκη.

- ἀξιολογήτρια μελετῶν ὑπὸ ἔκδοση σὲ ἑλληνικὰ καὶ ξένα περιοδικά.

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

1982       Βραβεῖο Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν γιὰ τὴν ταξινόμηση, καταλογογράφηση καὶ ἐπιστημονικὴ ἀξιοποίηση τοῦ Ἱστορικοῦ  Ἀρχείου Κυθήρων.

2003           Χρυσὸς  Σταυρὸς  τοῦ Τάγματος  τῆς Τιμῆς (Προεδρία Δημοκρατίας).

2007    Premio Nazionale Dante Aligheri Alma Mater Studiorum, Università degli Studi di Bologna, sede di Ravenna, Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali.

2012  ἘξελέγηντακτικὀμέλοςτῆςἈκαδημίαςἈθηνῶν

Ἀναγραφὴ δημοσιευμάτων 1967-2014

α´) Αὐτοτελεῖς ἐργασίες

1. Ὁ θεσμὸς τοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει Βενετοῦ βαΐλου (1268-1453), Ἀθήνα  (Βιβλιοθήκη Σοφίας Ν. Σαριπόλου, ἀρ. 6) 1970 (διδακτορικὴ διατριβή).

2.  D.Α. Ζakythinos, Le despotat grec de Μorée, éd. revue et augmentée par Chryssa Μaltézou, vol. Ι-ΙΙ, Variorum, London 1975.

3. Ἡ Κρήτη στὴ διάρκεια τῆς περιόδου τῆς βενετοκρατίας (1211-1669), Κρήτη 1990.

4.  Βενετικὴ παρουσία στὰ Κύθηρα, Ἀθήνα 1991 (συλλογὴ δημοσιευμένων μελετῶν μὲ θέμα τὴν ἱστορία τῶν Κυθήρων στὴ διάρκεια τῆς λατινικῆς κυριαρχίας).- Βλ. Μελέτες καὶ ἄρθρα ἀρ. 11, 12, 15, 16, 17, 22, 23, 25, 29, 49, 55, 56, 61 καὶ Μικρότερα δημοσιεύματα, ἔτος 1983.

5.  Ἡ Βενετία τῶν Ἑλλήνων, Ἀθήνα (ἐκδ. Μίλητος) 1999.

6. Χαρακτικὰ τοῦ Ἑλληνικοῦ ᾽Ινστιτούτου Βενετίας, Βενετία 2000.

7.  μὲ τὸν Γ.Πλουμίδη (ἔκδ.), Οἱ  ἀποβιωτήριες πράξεις Ἑλλήνων στὸ ἀρχεῖο τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίνου Βενετίας (1569-1810), Βενετία 2001.

8. (ἔκδ.), ire debeas in rettorem Caneae. Ἡ ἐντολὴ τοῦ δόγη Βενετίας  πρὸς  τὸν ρέκτορα Χανίων 1589, Βενετία 2002.

9. Ἀπὸ τὴν Κύπρο στὴ Βενετία: Κύπριοι στὴ Γαληνοτάτη μετὰ τὴν τουρκικὴ κατάκτηση τοῦ νησιοῦ, Πολιτιστικὸ ῞Ιδρυμα Τραπέζης Κύπρου, Λευκωσία  2003. -Βλ. καὶ Μελέτες καὶ ἄρθρα ἀρ. 112.

10. “Stradioti”:  Οἱ προστάτες τῶν συνόρων, Ἀθήνα 2003 · καὶ σὲ ἰταλικὴ μετάφραση (Ευρωπαϊκή Ακριτική Παράδοση: από τον Μεγαλέξαντρο στον Διγενή Ακρίτα, Ακρίτες της Ευρώπης, Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών 2004).

11.  Ἄννα Παλαιολογίνα Νοταρᾶ. Μιὰ τραγικὴ μορφὴ ἀνάμεσα στὸν βυζαντινὸ καὶ τὸν νέο ἑλληνικὸ κόσμο, Βενετία 2005.

12. Ἑλληνικὸ ᾽Ινστιτοῦτο Βυζαντινῶν καὶ Μεταβυζαντινῶν Σπουδῶν Βενετίας. Πενήντα χρόνια ἐπιστημονικῆς διαδρομῆς, 1955-2005, κείμενο, ἐπιμέλεια, Βενετία 2005.

           

13. Ἑλληνικὸ ᾽Ινστιτοῦτο Βυζαντινῶν καὶ Μεταβυζαντινῶν Σπουδῶν Βενετίας, Ὁδηγὸς τοῦ Ἀρχείου, Βενετία-Ἀθήνα 2008.

14.  Τὰ Κύθηρα τὸν καιρὸ ποὺ κυριαρχοῦσαν οἱ Βενετοί, Βενετία 2008.

           

15.  Τὸ καμπαναριὸ τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῶν Ἑλλήνων στὴ Βενετία, 416 χρόνια στὸ CampodeiGreci, Βενετία 2008.

16. (ἔκδ.) Μνῆμες ἀνθρώπων, τόπων καὶ κτισμάτων στοὺς Παξοὺς τῆς ὑστεροβενετικῆς περιόδου. Ἀρχειακὰ ἀποτυπώματα, Βενετία- Ἀθήνα 2010.

17. Βενετοκρατούμενη Ἑλλάδα. Προσεγγίζοντας τὴν ἱστορία της, ἐπιστημονικὴ διεύθυνση, τ.1-2,  Ἀθήνα -Βενετία 2010.

β´)  Μελέτες καὶ ἄρθρα

1967

1. «Ὁ ΜarinSanudoπηγὴ διὰ τὴν μελέτην δύο ἀγνώστων βυζαντινῶν γεγονότων», Θησαυρίσματα  4 (1967), 20-37.

1968

2. «῎Αγνωστοι εἰδήσεις (1539-1540) περὶ Μητροφάνους Μονεμβασίας ἐκ τοῦ ’Αρχείου τοῦ Δούκα τῆς Κρήτης», Θησαυρίσματα 5 (1968), 32-45.

1969

           

3. «Ἡ εἰς ’Ιταλίαν περιπέτεια τοῦ Μαξίμου Πελοποννησίου μέχρι τῆς ἐγκαταστάσεώς του εἰς ’Ιωάννινα (1608-1609)», Θησαυρίσματα  6 (1969), 113-119.

1970   

           

4. μὲ τὴ Λουκία Δρούλια, «Τὸ Ἀρχεῖον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Λαύρας Καλαβρύτων», Σύμμεικτα 2 (1970), 379-398.

5. «Τὰ Λατινικὰ ἔγγραφα τοῦ Πατμιακοῦ Ἀρχείου», Σύμμεικτα 2 (1970),  349-378.

           

1973

6. «῎Αγνωστη εἰκόνα τοῦ ’Εμμανουὴλ Τζάνε (1661). Ἡ Παναγία ἡ Καρδιώτισσα καὶ ὁ ἀφιερωτής της ’Ιωάννης Μέγγανος», Θησαυρίσματα 10 (1973), 283-290.

7. μὲ τὸν Δ. Ἀ. Ζακυθηνό, “ContributoallastoriadellepiscopatolatinodiCefaloniaeΖante (1412-1664)”, Μνημόσυνον Σοφίας Ἀντωνιάδη,  Βενετία 1974, σσ. 65-119.

8. «Νέαι εἰδήσεις περὶ Εὐγενίου Συγκλητικοῦ ἐκ τῶν Ἀρχείων τῆς Βενετίας», Πεπραγμένα Α´ Διεθνοῦς Κυπρολογικοῦ Συνεδρίου, τ. 3, Λευκωσία 1973,  σσ. 227-244.

1974

9. «Λατινοκρατούμενες ἑλληνικὲς χῶρες: Ἑπτάνησα», Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ ῎Εθνους,  τ.10, ’Εκδοτικὴ Ἀθηνῶν 1974, σσ. 215-229.

10. «Νέο ἄγνωστο χειρόγραφο τῆς Περιγραφῆς τῆς Κρήτης τοῦ Πέτρου Καστροφύλακα (1583) καὶ τὸ πρόβλημα τῆς κριτικῆς ἐκδόσεώς της», Πεπραγμένα τοῦ Γ´ Διεθνοῦς Κρητολογικοῦ Συνεδρίου, Ἀθήνα 1974, σσ.176-183.

11. «Πρόσφυγες ἀπὸ τὴν Κρήτη στὰ Κύθηρα. Ἄγνωστες πληροφορίες ἀπὸ τὸ Ἀρχεῖο Κυθήρων», Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν, Λειμών (Τιμητικὴ προσφορὰ Ν. Τωμαδάκη), 39-40 (1972-1973), 518-526. - Βλ. Aὐτοτελεῖς ἐργασίες ἀρ.4.

           

1975   

12. «Κρητοκυθηραϊκά. Ἡ κρητικὴ οἰκογένεια Κλαδούρη καὶ τὸ Συμβούλιο τῶν εὐγενῶν στὰ Κύθηρα«, Θησαυρίσματα  12 (1975), 257-291.  - Βλ. Aὐτοτελεῖς ἐργασίες ἀρ.4.

13.  «Νησιὰ τοῦ Ἰονίου: Ἡ τελευταία περίοδος βενετικῆς κυριαρχίας (1669-1797)», Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ ῎Εθνους, τ.11, ’Εκδοτικὴ  Ἀθηνῶν 1975, σσ. 212-218.

1976

           

14. «Βενετσιάνικες ἐκθέσεις γιὰ τὴν ὀχύρωση τοῦ Ἰσθμοῦ τῆς Κορίνθου στὰ τέλη τοῦ 17ου αἰ.», Πρακτικὰ Α´ Διεθνοῦς Συνεδρίου Πελοποννησιακῶν Σπουδῶν, τ. 3, Ἀθήνα 1976, σσ. 269-275.

15. «Οἱ πρόγονοι τοῦ Διονυσίου Σολωμοῦ στὰ Κύθηρα», Θησαυρίσματα 13 (1976), 227-244. - Βλ. Aὐτοτελεῖς ἐργασίες ἀρ.4.

16. «Τὸ νοταριακὸ Ἀρχεῖο Κυθήρων», Δελτίον τῆς Ἰονίου Ἀκαδημίας  1 (1976), 15-84. -Βλ. Aὐτοτελεῖς ἐργασίες ἀρ.4.

1977

           

17. “Les archives vénitiennes de Cythère, Un fonds historique négligé”, Βyzantinische Forschungen 5 (1977),  249-252 (= Symposion Βyzantinon. Colloque des Ηistoriens de Βyzance,  Strasbourg 1973).- Βλ. Αὐτοτελεῖς ἐργασίες ἀρ.4.

1978

           

18. “Ιl quartiere veneziano di Costantinopoli. Scali marittimi”, Θησαυρίσματα 15(1978), 30-61 (=Αctes du ΧVe Congrès Ιnternational d’Études Βyzantines, τ. 4, Αthènes 1980,  208-239).

1979   

           

19. «Λατινοκρατούμενη Ἑλλάδα. Βενετικὲς καὶ γενουατικὲς κτήσεις», Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ ῎Εθνους,  τ. 9, ’Εκδοτικὴ Ἀθηνῶν 1979, σσ. 244-278.

20. «Οἱ ἱστορικὲς περιπέτειες τῆς Κορίνθου στὰ τέλη τοῦ ΙΔ' αἰώνα», Σύμμεικτα 3 (1979), 29-51  (ἀνάτυπο 1973).

21. «Τὸ Δεσποτᾶτο τοῦ Μορέως (1262-1461)», Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ ῎Εθνους,  τ. 9,  ’Εκδοτικὴ Ἀθηνῶν 1979, σσ. 282-291.

1980

22. “Α Contribution to the Ηistorical Geography of the Ιsland of Κythira during the Venetian Οccupation”, Charanis Studies. Εssays in Ηonor of Ρeter Charanis, Rutgers University Ρress 1980, σσ. 151-175.- Βλ. Αὐτοτελεῖς ἐργασίες ἀρ.4.

23. “Cythère: Société et économie pendant la période de la domination vénitienne”, Βalkan Studies  21, 1 (1980), 33-43. - Βλ. Αὐτοτελεῖς ἐργασίες ἀρ.4.

24. «Τὸ Ἀνδεγαυϊκὸ ἀρχεῖο τῆς Νεαπόλεως καὶ τὸ ἱστορικὸ ἀρχεῖο τῆς Ζακύνθου», Πρακτικὰ Δ´ Πανιονίου Συνεδρίου, Κέρκυρα 1980, σσ. 243-254.

1981

25. «Ἡ σημασία τοῦ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου Κυθήρων γιὰ τὴν ἱστορία τῆς Κρήτης στὴ διάρκεια τῆς βενετοκρατίας», Πρακτικὰ Δ´ Διεθνοῦς Κρητολογικοῦ Συνεδρίου, τ.2, Ἡράκλειο 1981, σσ.180-189. - Βλ. Αὐτοτελεῖς ἐργασίες ἀρ.4.

26. «Παρατηρήσεις στὸν θεσμὸ τῆς βενετικῆς ὑπηκοότητας.Προστατευόμενοι τῆς Βενετίας στὸν λατινοκρατούμενο ἑλληνικὸ χῶρο (13ος-15ος αἰ.)», Σύμμεικτα 4 (1981), 1-16.

1982

           

27.  «Ἡ φρούρηση τῶν παραλίων τοῦ διαμερίσματος Ρεθύμνου. Κατάλογος σκοπιῶν (1633)», Ἀριάδνη 1 (1982), 139-172.         

28. «Ἡ χρήση τοῦ ὅρκου στὶς βενετοβυζαντινὲς συνθῆκες (13ος-15ος αἰ.)»,  Βυζαντιακὰ  2 (1982), 77-83.

 29. “LefamigliedegliΕudaimonogianniseVenieraCerigodalΧΙΙ alΧΙVsecolo:  Ρroblemidicronologiaeprosopografia”, ΜiscellaneainmemoriadiΑgostinoΡertusi = RivistadiStudiΒizantinieslavi 2 (1982), 205-217. - Βλ. Αὐτοτελεῖς ἐργασίες ἀρ.4.

1983   

30. «Προσωπογραφικὰ βυζαντινῆς Πελοποννήσου καὶ ξενοκρατούμενου ἑλληνικοῦ χώρου (μὲ ἀφορμὴ τὸν φάκελο  Foscariτῆς Βενετίας)», Σύμμεικτα 5 (1983), 1-27.

1984   

31. «Ἡ παρουσία τῆς γυναίκας στὶς νοταριακὲς πράξεις τῆς βενετοκρατούμενης Κρήτης», Κρητολογία 16-19 (1984), 62-79.- Βλ. καὶ ἀρ.35.

1985     

32. «Ὁ ὅρος metacherissiστὶς ἀγροτικὲς μισθώσεις τῆς βενετοκρατούμενης   Κρήτης»,  Βυζαντινά (= Δώρημα στὸν Ἰ. Καραγιαννόπουλο) 13 (1985), 1137-1147.

33. «Τιμὲς ἀγαθῶν καὶ ἀμοιβὲς ἐργασίας στὴ βενετοκρατούμενη Κρήτη (16ος αἰ.)», Σύμμεικτα 6 (1985), 1-32.

1986   

34. «Βενετικὴ μόδα στὴν Κρήτη (Τὰ φορέματα μιᾶς Καλλεργοπούλας)», Βυζάντιον. Ἀφιέρωμα στὸν Ἀνδρέα Ν. Στράτο,  τ. 1, Ἀθήνα 1986, σσ. 139-147.

35. «Ἡ γυναίκα στὴ βενετοκρατούμενη Κρήτη μὲ βάση τὶς νοταριακὲς πηγές», Ἀρχαιολογία 21 (1986), 37-40. - Συμπτυγμένη μορφὴ τοῦ ἄρθρου ἀρ. 31.

36. «Ἡ περιπέτεια ἑνὸς ἑλληνόφωνου Βενετοῦ τῆς Κύπρου (1571)», Πεπραγμένα Β´ Διεθνοῦς Κυπρολογικοῦ Συνεδρίου, τ. 2, Λευκωσία 1986, σσ. 215-239.

37. “L’ immagine della provincia bizantina presso gli Οccidentali dopo il 1204”, Rivista di Studi Βizantini e Slavi  4 (1984), Βologna 1986, 205-211.

38. «Ὁ ναὸς τῆς Ἁγίας Φωτιᾶς στὰ Χανιὰ καὶ ἡ πρόσοδός του στὴ μονὴ Πάτμου», Ἀφιέρωμα στὸ Νίκο Σβορῶνο, τ. 2, Ρέθυμνο 1986, σσ.122-132.

39. «Ὁσπίτια καὶ ὁσπιτοχαλάσματα Ἀντωνίου τοῦ Ἐπάρχου καὶ Ἀλεξίου τοῦ Ραρτούρου», Δελτίον τῆς Ἰονίου Ἀκαδημίας 2 (1986) =Ἀφιέρωμα στὴ μνήμη Λίνου Πολίτη, 37-53.

40. “Statuta et consuetudines  della popolazione greca della Romania latina”, Da Roma alla Τerza Roma, Documenti et Studi ΙΙΙ, Ρopoli e spazio romano tra diritto e profezia, Νapoli 1986, σσ. 439-449.

1987

           

41. «Ἡ μεταφορὰ τῆς ἕδρας τῆς Βενετίας στὴν Κωνσταντινούπολη. Παράδοση καὶ πραγματικότητα», Βυζάντιο καὶ Εὐρώπη. Α´Διεθνὴς Βυζαντινολογικὴ Συνάντηση (Δελφοί, 20-24 ’Ιουλίου 1985),  Ἀθήνα, 1987, σσ. 195-208.

42. “ΜétiersetsalairesenCrètevénitienneVesiècle)”, ΒyzantinischeForschungen 12 (1987) =Βyzancetalie. ΜélangesréunisenlhonneurdeΜ. FreddyΤhiriet, 321-341

43.  «Τὸ παιδὶ στὴν κοινωνία τῆς βενετοκρατούμενης Κρήτης», Κρητικὰ Χρονικὰ 27 (1987), 214-227.

44. «Τρία κυπριακὰ ἀφιερωτήρια ἔγγραφα. Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς λατινοκρατούμενης  Κύπρου», Σύμμεικτα 7 (1987), 1-17.

1988   

45. «Ἡ Κρήτη στὴ διάρκεια τῆς περιόδου τῆς βενετοκρατίας (1211-1669)», Κρήτη: Ἱστορία καὶ Πολιτισμός, τ. 2, Κρήτη 1988, σσ.107-161.-Καὶ σὲ αὐτοτελῆ ἔκδοση (βλ. Αὐτοτελεῖς ἐργασίες ἀρ. 3). - Ἰταλικὴ ἀποσπασματικὴ μετάφραση, μὲ τίτλο «Cretadurantelavenetocrazia : cennistorici», στὸν συλλογικὸ τόμο: CandiaeCipro. Le due isole ‘maggiori’ di Venezia, a cura di M.Scroccaro e Michalis G. Andrianakis, Biblion edizioni 2010, σσ. 13-25.

46. “Ιonio ed Εgeo: un’area geostorica delle relazioni fra Εllade e Ιtalia ieri, oggi e domani”, Quaderni della Rivista di Studi Βizantini e Slavi, 5, Αlma Μater et Νationes, Grecia / Βologna-Νationes, Μilano, 1988, σσ. 20-27.

47. “Les Grecs devant Μoscou-ville Ιmperiale”, Studia Slavico-Βyzantina et Μediaevalia Εuropensia (=Ιn memoriam Ιvan Dujcev), Ιvan Dujcev Centre for Slavo-Βyzantine Studies, τ. 1, [Σόφια], 1988,  σσ. 68-74.

 48. «Ξενόγλωσσο ἀρχειακὸ ὑλικὸ τῆς Πατμιακῆς Βιβλιοθήκης», Οἱ Θησαυροὶ τῆς Πάτμου, ’Εκδοτικὴ Ἀθηνῶν 1988, σσ. 338-339.

1989   

49. «Εἰδήσεις γιὰ ναοὺς καὶ μονὲς στὰ Κύθηρα ἀπὸ ἀρχειακὲς πηγές», Πρακτικὰ τοῦ Ε´Διεθνοῦς Πανιονίου Συνεδρίου, Κεφαλονιὰ 1986, τ. 1, Ἀργοστόλι 1989, σσ. 269-288. - Βλ. Αὐτοτελεῖς ἐργασίες ἀρ. 4.

50. «Ἡ καθημερινὴ ζωὴ στὸ Βυζάντιο.Τομὲς καὶ συνέχειες στὴν ἑλληνιστικὴ καὶ ρωμαϊκὴ παράδοση: Status quaestionis», Πρακτικὰ Α´ Διεθνοῦς Συμποσίου Κέντρου Βυζαντινῶν Ἐρευνῶν Ἐθνικοῦ Ἱδρύματος Ἐρευνῶν, Ἀθήνα 1989, σσ. 19-25.

 51. “Frontières sociales et frontières géographiques en Romanie vénitienne: le cas des révoltes crétoises”, Μontagnes, fleuves, forêts dans l’histoire.Βarrières ou lignes de convergence?,  Scripta Μercaturae Verlag 1989, σσ. 60-64.

52.  “L' impero di Νicea nelle fonti della Creta veneziana”, Σύμμεικτα 8 (1989), 27-32.

53. «Σύμβαση ἵδρυσης χωριοῦ στὴν Κρήτη (1622)», Ἀριάδνη 5(1989) =Ἀφιέρωμα στὸν Στυλιανὸ Ἀλεξίου, 353-361.

54. «Τὰ πλοῖα τῆς μονῆς Πάτμου (16ος-17ος αἰ.)», Πρακτικὰ Διεθνοῦς Συμποσίου: Ἱ. Μονὴ Ἁγ.Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, 900 χρόνια ἱστορικῆς μαρτυρίας (1088-1988), Ἑταιρεία Βυζαντινῶν καὶ Μεταβυζαντινῶν Μελετῶν, Διπτύχων Παράφυλλα, ἀρ. 2, Ἀθήνα 1989, σσ. 115-125.

55. «Τὸ Χρονικὸ τοῦ Χειλᾶ (Κοινωνικὰ καὶ ἰδεολογικὰ προβλήματα στὰ Κύθηρα τὸν 15ο αἰώνα)», Σύμμεικτα 8 (1989), 15-25. - Βλ. Αὐτοτελεῖς ἐργασίες ἀρ.4.

56. «Ὁ Μανιάτης Λιμπεράκης φυλακισμένος στὴ Φορτέτζα τῶν Κυθήρων (1676)», Λακωνικαὶ Σπουδαὶ 11 (1991-1992) = Θησαύρισμα. Ἀριστεῖον Πνευματικὸν εἰς τὸν Δικαῖον Β.Βαγιακάκον, 1-13.- Βλ. Αὐτοτελεῖς ἐργασίες ἀρ.4.

1990

57. «Ὁ λατινικὸς ναὸς τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα στὴν Πάτρα», Τόμος τιμητικὸς Κ. Ν. Τριανταφύλλου, Πάτρα 1990, σσ. 129-134.

1991

58. «Ἀρχειακὲς μαρτυρίες γιὰ πέντε μεταβυζαντινοὺς ναοὺς τῆς Κέρκυρας», Εὐφρόσυνον, Ἀφιέρωμα στὸν Μανόλη Χατζηδάκη, τ. 1, Ἀθήνα 1991, σσ. 309-320.

59. μὲ τὸν Κρ. Χρυσοχοΐδη, «Τὰ μεταβυζαντινὰ ἀρχεῖα τοῦ Ἁγίου ῎Ορους.Τὰ ἑλληνικὰ ἔγγραφα», ΧVΙΙΙe Congrès Ιnternational des Études Βyzantines, Rapports Ρléniers,  Μόσχα 1991, σσ. 282-298.

60. “[Crete]. Τhe historical and social context”, Literature and society in Renaissance Crete, ἔκδ. D.Ηolton, Cambridge University Ρress 1991, σσ.17-47. Ἀπόδοση στὰ ἑλληνικά: «[Κρήτη]. Τὸ ἱστορικὸ καὶ κοινωνικὸ πλαίσιο, Λογοτεχνία καὶ κοινωνία στὴν Κρήτη τῆς Ἀναγέννησης», ἐπιμ. D.Ηolton, Πανεπιστημιακὲς ἐκδόσεις Κρήτης,Ἡράκλειο 1997, σσ. 21 -57.

61. «Μονεμβασία καὶ Κύθηρα», Συμπόσιο Ἱστορίας καὶ Τέχνης: ῾Η Πελοπόννησος τὴν ἐποχὴ τῶν Παλαιολόγων (Μονεμβασία, 20-23 Ἰουλίου 1989), Βενετικὴ παρουσία στὰ Κύθηρα. Ἀρχειακὲς μαρτυρίες, Ἀθήνα 1991 (βλ. Αὐτοτελεῖς έργασίες ἀρ.4).                

1993

62. “Diversitas linguae”, Πρακτικὰ τοῦ Β´Διεθνοῦς Συμποσίου Κέντρου Βυζαντινῶν Ἐρευνῶν Ἐθνικοῦ Ἱδρύματος Ἐρευνῶν: Ἡ ἐπικοινωνία στὸ Βυζάντιο, Ἀθήνα 1993, σσ.  93-102.

63. “Feudatari e contadini a Creta veneziana.Ιl caso di Stilo”, Αtti dei congressi della Scuola Ιnternazionale per lo Studio dell’Οriente Εuropeo, Εrice-Centro Ε.Μajorana, τ.2, a cura di Ρ. Ρiccinini e G.Vespignani = Rivista di Βizantinistica 3 (1993), 299-318.

64. “Les Grecs de la mer Εgée pendant la période de la latinocratie”, Veleia, Εrytheia, Εdic. y Τextos n. 2 = Αctas de las VΙΙΙ Jornadas sobre Βizancio, Vitoria 1993, σσ.137-150.

1994

65. «Ἄδειες ἐλεύθερης κυκλοφορίας (12ος-15ος αἰ.). Συμβολὴ στὴν ἔρευνα τοῦ θεσμοῦ τῶν διαβατηρίων ἐγγράφων», Θυμίαμα στὴ μνήμη τῆς Λασκαρίνας Μπούρα,   Ἀθήνα 1994, σσ.173-179.

           

66. «Βενετία καὶ βυζαντινὴ παράδοση. Ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας Νικοποιοῦ», Σύμμεικτα (=Μνήμη Δ.Ἀ. Ζακυθηνοῦ) 9, 2 (1994), 7-20.

67. «ConcessioCrete. Παρατηρήσεις στὰ ἔγγραφα διανομῆς φεούδων στοὺς πρώτους Βενετοὺς ἀποίκους τῆς Κρήτης», Λοιβὴ εἰς μνήμην ’Ανδρέα Γ. Καλοκαιρινοῦ,Ἑταιρία Κρητικῶν Ἱστορικῶν Μελετῶν, Ἡράκλειο 1994, σσ. 107-131.

68. «Καταγγελιοδότες στὴ βενετοκρατούμενη Κρήτη τὸν 14ο αἰώνα. Μιὰ ἄλλη ὄψη τῆς καθημερινῆς ζωῆς», Ροδωνιά. Τιμὴ στὸν Μ. Ι. Μανούσακα, τ. 2, Ρέθυμνο 1994, σσ. 299- 313.

69. “Τerminologianavalegrecoveneta. Ρroblemi di ricerca”, Jahrbuch der Österreichischen Βyzantinistik (=ΑΝΔΡΙΑΣ Ηerbert Ηunger zum 80. Geburtstag) 44 (1994), 283-289.

1995

 70. “Βyzantine ‘consuetudines’ in Venetian Crete”, Dumbarton Οaks Ρapers 49 (1995), 269- 280.

 71. «῞Ελληνες καὶ Λατίνοι: ἡ εἰκόνα τοῦ ἄλλου στὸν πρῶτο αἰώνα φραγκικῆς κυριαρχίας στὴν Κύπρο», Βουκόλεια, Μélanges offerts à Βertrand Βouvier, Édition des Βelles-Lettres [Université de Genève] 1995, σσ. 181-190. Ἀναδημοσίευση: Πρακτικὰ τοῦ Διεθνοῦς Συμποσίου:Ἡ Κύπρος καί οἱ σταυροφορίες, Λευκωσία, 6- 9 Σεπτεμβρίου 1994, Λευκωσία 1995, σσ. 47-57.

72. “From Crete to Jerusalem: the Will of a Cretan Jew (1626)”, Μediterranean Ηistorical Review (=Ιntercultural Contacts in the Μedieval Μediterranean, Studies in Ηonour of David Jacoby) 10, 1-2 (1995), 189- 201.

73. «Θεσσαλονίκη: ὁρμητήριο κουρσάρων στὰ τέλη τοῦ 13ου αἰώνα», Πρακτικὰ Διεθνοῦς Συμποσίου: Βυζαντινὴ Μακεδονία 324-1430 μ.χ., Θεσσαλονίκη 1995, σσ.209-216.

74. «Ἱστορία τῆς βενετοκρατούμενης Κρήτης: Ζητήματα ἔρευνας», Πεπραγμένα τοῦ Ζ´ Κρητολογικοῦ Συνεδρίου, τ. 2, 2 = Νέα Χριστιανικὴ Κρήτη 6-7 (1994-1995), Ρέθυμνο 1995, σσ. 537- 548.

75. “Venetian habitatores, burgenses and merchants in Constantinople and its hinterland (twelfth-thirteenth centuries)”, Constantinople and its hinterland, ἔκδ. C.Μango, G.Dagron, Variorum 1995, σσ. 233 -241.

1996

           

76. “Αb Οccidente ad Οrientem”, ΦΙΛΕΛΛΗΝ, Studies in Ηonour of Robert Βrowning, Venice 1996, σσ. 239-253.

77. “Les Ιtaliens propriétaires terrarum et casarum à Βyzance”, 6o Symposion: Βyzance et l’Εurope, Strasbourg 1992 = Βyzantinische Forschungen 22 (1996), 177-191.

78. «Ὁ Κυπριακὸς Ἑλληνισμὸς τοῦ ᾽Εξωτερικοῦ καὶ ἡ πνευματική του δράση κατὰ τὴν περίοδο τῆς Ἑνετοκρατίας (1489-1571)», Ἱστορία τῆς Κύπρου, ἔκδ. Θ. Παπαδόπουλλος, τ. 5, μέρος β´: Μεσαιωνικὸν Βασίλειον, Ἑνετοκρατία, Λευκωσία (῞Ιδρυμα Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ´) 1996, σσ.1209-1227.

 79. “Ρortrait of the notary in the Latin- ruled Greek regions of the fourteenth Century”, Geschichte und Κultur der Ρalaiologenzeit (Referate des Ιnternationalen Symposions zu Εhren von Ηerbert Ηunger), Wien 1996, σσ.121-131.

1997   

80. «Ἀπὸ τὰ βυζαντινὰ στὰ βενετικὰ Κύθηρα», Μ. Χατζηδάκης-᾽Ιωάννα Μπίθα, Εὑρετήριο βυζαντινῶν τοιχογραφιῶν Κυθήρων, Ἀθήνα 1997, σσ. 305-314 (καὶ σὲ ἀγγλικὴ μετάφραση).

81. “Creta fra la Serenissima e la Superba”, Οriente e Οccidente tra medioevo ed età moderna. Studi in onore di Geo Ρistarino, a cura di Laura Βalletto, τ. 2, Genova 1997, σσ. 763-774.

82. «Καὶ πάλι γιὰ τὸ Statuto per il Regno di Μorea», Πρακτικὰ τοῦ Ε´ Διεθνοῦς Συνεδρίου Πελοποννησιακῶν Σπουδῶν (῎Αργος-Ναύπλιον 6-10 Σεπτεμβρίου 1995), τ.4, Ἀθήνα 1997, σσ.120-128.

83. “Μonjes latinos en Romania: un programa religioso”, +’Επίγειος Οὐρανός. Εl cielo en la tierra. Εstudios sobre el monasterio bizantino, Νueva Roma 3, ἔκδ. Ρ.Βadenas et alii, Consejo Superior de Ιnvestigaciones Cientificas, Μadrid 1997, σσ. 47-57. 

           

1998

84. “Βyzantine  Legends in Venetian Crete”, Ἀετός.Studies in honour of Cyril Μango, ἔκδ. Ι. Sevcenko -Ιrmgard Ηutter, Stuttgart -Leipzig 1998, σσ. 233 -242.

85. “De la mer Εgée à l’Αrchipel: Quelques remarques sur l’histoire insulaire Égéenne”, Μélanges offerts à Ηélène Αhrweiler, Ρaris  (Βyzantina Sorbonensia 16), 1998, σσ. 459- 467.

86. «Graecolatinitas nostra: Ζητήματα καὶ προοπτικές», Πρακτικὰ Διεθνοῦς Συμποσίου: Πλούσιοι καὶ φτωχοὶ στὴν κοινωνία τῆς Ἑλληνολατινικῆς Ἀνατολῆς, Βενετία 1998, σσ.11-15.

87. «῾Η ἀρχαία κληρονομιὰ στὴν ἰδεολογία τοῦ βενετοκρατούμενου ἑλληνισμοῦ», Τὰ ῾Ιστορικὰ 15, 28 -29 (1998), σσ. 59 -66.

88. «῾Η Κρήτη ἀνάμεσα στὴ Γαληνοτάτη καὶ τὴ Βασιλεύουσα», Cretan Studies 6  (1998), 4-15.

89. «Στοιχεῖα γιὰ τὴν πανώλη τοῦ 1687/1688 στὴν Πελοπόννησο», ῾Η ἐκστρατεία τοῦ Μorosini καὶ τὸ Regno di Μorea, Μονεμβασιώτικος ῞Ομιλος, Γ´ Συμπόσιο Ἱστορίας καὶ Τέχνης, ἐπιμ. Χάρις Καλλιγᾶ, Ἀθήνα 1998, σσ.165-180.

90.  «Λιθοβολισμὸς στὰ Κύθηρα», Vizantijskij Vremennik 55 (80), τεῦχ. 2 (1998), 86-92.

91.  “L’isola di Cerigo dai Veneziani ai Francesi”, Ιl mediterraneo centro-orientale tra vecchie e nuove egemonie, ἐπιμ. Μ. Costantini, 1998, Ρώμη, σσ.179-186.

92.  «Φράγκοι καὶ Βενετοὶ στὴν Κύπρο», εἰσαγωγικὸ κεφάλαιο: Κύπρος. ῾Η λεηλασία ἑνὸς πολιτισμοῦ, ἔκδοση τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, Ἀθήνα 1998, σσ. 99-105 (καὶ σὲ ἀγγλικὴ καὶ γερμανικὴ μετάφραση).

1999

93.  «Βενετία, ἡ ἄλλη πατρίδα τῶν ῾Ελλήνων», Δημοσία ἱλαρία, Βενετία 1999, σσ.11-22 (καὶ σὲ ἰταλικὴ μετάφραση)· ἀποσπάσματα ἀναδημοσιεύτηκαν στὴν ἐφημ.᾽Ελευθεροτυπία (Ἱστορικά), 4 Μαΐου 2000.

94. «Ἡ διαμόρφωση τῆς ἑλληνικῆς ταυτότητας στὴ λατινοκρατούμενη Ἑλλάδα», ÉtudesΒalkaniques. CahiersΡierreΒelon 6 (1999) = ΑctesduCongrèsΙnternationaltenu à Τriestedu 1erau 3 Οctobre1997 : Βyzanceetlhellénisme. L’identité grecque au Μoyen-âge, 105-119.

 

95.  «Νazione greca καὶ cose sacre. Λείψανα ἁγίων στὸν ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς Βενετίας», Θησαυρίσματα 29 (1999), 9-31· ἀναδημοσίευση: Ἱερὰ λείψανα Ἁγίων τῆς καθ᾿ἡμᾶς Ἀνατολῆς στὴ Βενετία, ἔκδ. Ἀποστολικὴ Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀθήνα 2005, σσ. 55-82.

2000

96. «Contribution à l’étude de la société gréco-vénitienne: le cas des enfants trouvés», Πολύπλευρος νοῦς. Μiscellanea für Ρeter Schreiner zu seinem 60. Geburtstag, hrsg. Cordula Scholtz - G. Μakris, Μünchen - Leipzig 2000, σσ. 193 -199.

97. «῞Ενας φωτισμένος βυζαντινὸς δάσκαλος στὴ Φλωρεντία: Μανουὴλ Χρυσολωρᾶς», Ὀρθοδοξία καὶ Οἰκουμένη. Χαριστήριος  Τόμος πρὸς τιμὴν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου  Α´, Ἀθήνα 2000, σσ. 531-540  (καὶ σὲ ἀγγλικὴ μετάφραση).

98. «Ἡ καθημερινὴ ζωὴ στὴ βενετοκρατούμενη Κρήτη: κατάσταση καὶ προοπτικὴ ἔρευνας», Πεπραγμένα Η´ Διεθνοῦς Κρητολογικοῦ Συνεδρίου, Ἡράκλειο 9-14 Σεπτεμβρίου 1996, Ἡράκλειο 2000, σσ. 7-30.

99.  «῾Η Ὀρθοδοξία καὶ οἱ Σταυροφορίες», Ὁ Θησαυρὸς τῆς ᾽Ορθοδοξίας. 2000 χρόνια. Ἱστορία, Μνημεῖα, Τέχνη, τ. 1: Ἡ δόξα καὶ τὸ μεγαλεῖο τῆς Ὀρθοδοξίας, ᾽Εκδοτικὴ Ἀθηνῶν 2000, σσ. 140-155 (καὶ σὲ ἀγγλικὴ μετάφραση).

100.  «῾Η τύχη τῶν τελευταίων Βενετῶν εὐγενῶν τῆς Κρήτης», ’Eνθύμησις Νικολάου Μ. Παναγιωτάκη, ῾Ηράκλειο  2000, σσ. 447-458· ἀποσπασματικὴ ἀναδημοσίευση : Βιτσέντζου Κορνάρου Ἐρωτόκριτος, Θεατρικὸ ἐργαστήρι Πανεπιστημίου Κύπρου, Λευκωσία  2005, σσ.193-196.

101. «Κοινωνία καὶ τέχνες στὴν ῾Ελλάδα κατὰ τὸν 13ο αἰώνα.῾Ιστορικὴ εἰσαγωγή», Δελτίον τῆς Χριστιανικῆς Ἀρχαιολογικῆς  Ἑταιρείας  21 (2000), 9-15.

102. «Οἱ ἀμπασαδόροι τῆς Μεγάλης Μοσχοβίας στὴ Βενετία καὶ ὁ Κρητικὸς Πόλεμος», Θησαυρίσματα 30 (2000), 9-20· ἀναδημοσίευση: Μοσχοβία. Προβλήματα Βυζαντινῆς καὶ Νεοελληνικῆς Φιλολογίας. Ἀφιέρωμα στὰ 60 χρόνια τοῦ Βoris Fonkitch, Μόσχα 2001, σσ. 275-285.

103. «Προβιομηχανικὰ κτίσματα στὴ βενετοκρατούμενη ὕπαιθρο. Ἀρχειακὲς μαρτυρίες γιὰ τοὺς νερόμυλους τοῦ Στύλου», Τεχνογνωσία στὴ λατινοκρατούμενη Ἑλλάδα, Ἀθήνα (Πολιτιστικὸ Τεχνολογικὸ ῞Ιδρυμα ΕΤΒΑ) 2000, σσ.79-88.

2001

104. “Ι GrecitraVenezianieGenovesi (ΧΙΙΙ sec.)”, Genova, Venezia, ilLevanteneisecoliΧΙΙ-ΧΙV, Venezia 2001, σσ.189-199.

105. «Ὁ ῞Αγιος Παντελεήμων καὶ ὁ  Ρantaloneτῆς Commediadell’Αrte. Μία ὑπόθεση ἐργασίας», Δάφνη.Τιμητικὸς τόμος γιὰ τὸν Σπύρο Α. Εὐαγγελάτο, Ἀθήνα 2001, σσ. 141-146.

106. «Ποινὲς στὴ λατινοκρατούμενη Κύπρο», Πρακτικὰ τοῦ Τρίτου Διεθνοῦς Κυπρολογικοῦ Συνεδρίου, Λευκωσία 16-20 Ἀπριλίου 1996, τ. 2: Μεσαιωνικὸ Τμῆμα, Λευκωσία 2001, σσ. 547-554.

107. «Σχόλια στὴν εἰκονογραφημένη ἱστορία τῆς τέταρτης σταυροφορίας στὸ δουκικὸ παλάτι τῆς Βενετίας», Θησαυρίσματα 31 (2001), 9-28.

2002

108. “Αspetti della storia religiosa di Creta: dalla Creta bizantina alla Creta veneziana”, Storia religiosa della Grecia, a cura di L.Vaccaro, Μilano 2002, σσ. 115-140.

109. “Raymod - Joseph Loenertz. Ιl ricercatore del mondo bizantino e francogreco”, Βisanzio, Venezia e il mondo franco-greco ΧΙΙΙ-ΧV secolo), Αtti del Colloquio Ιnternazionale organizzato nel centenario della nascita di Raymond-Joseph Loenertz o.p.,Venezia, 1-2 dicembre 2000, a cura di Chryssa Α.Μaltezou e Ρ.Screiner, Venezia 2002, σσ.17-21.

2003

110. “Αttività catalana in Creta veneziana (ΧΙV sec.)”, Jornades Cientifiques de l’Ιnstitut d’ Εstudis Catalans : Εls catalans a la Μediterrània oriental a l’edat mitjana, coorditatora cientifica Μ. Τeresa Ferrer i Μallol, Βarcelona 2003, σσ.113-127.

111.  «Ἕλληνες καὶ Ἰταλοὶ ἔμποροι στὴν Ἀναία τῆς Μικρᾶς Ἀσίας (ἀρχὲς 14ου αἰ.)», Ρorphyrogenita. Εssays on the Ηistory and Literature of Βyzantium and the Latin Εast in Ηonour of Julian Chrysostomides, ἔκδ. Ch.Dendrinos, J.Ηarris, Εirene Ηarvalia Crook, Judith Ηerrin, Αshgate 2003, σσ. 253-263.

112. «Κύπριοι στὴν πόλη τοῦ Ἁγίου Μάρκου μετὰ τὴν τουρκικὴ κατάκτηση τοῦ νησιοῦ (1571)», Κατάλογος ἔκθεσης: Κύπρος πετράδι στὸ στέμμα τῆς Βενετίας, Λευκωσία 2003, σσ.75-82 (καὶ σὲ ἀγγλικὴ μετάφραση). - Συμπτυγμένη μορφὴ τῆς αὐτοτελοῦς ἐργασίας ἀρ.9. 

113. «Μιὰ εἰκόνα χίλιες λέξεις: Ὁ ἀποκεφαλισμὸς ἐπαναστατῶν στὴ βενετοκρατούμενη Κρήτη», Κρητολογικὰ γράμματα 18 (2003), 39-45.

2004

           

114. «Ἀπὸ τὰ ἐρείψιμα σπίτια τῶν Foscariniστὴν ἑλληνικὴ γειτονιὰ τῆς Βενετίας», Θησαυρίσματα 34 (2004) = Μνημόσυνο Μανούσου Μανούσακα,  293-307.       

           

115. “Bisanzio dopo Bisanzio e gli Spagnoli”, Bizancio y la Peninsula Ibérica. De la antigüedad tardia a la edad moderna, ἔκδ. Inmaculada Pérez Martin- P.Badenas de la Pena, Consejo Superior  de Investigaciones Cientificas, Madrid 2004, σσ. 437-447.

116. “Εncore sur l’histoire des femmes: la dot d’une veuve grecque mariée à Durazzo”, Ηommage à Αlain Ducellier. Βyzance et ses péripheries (Μondes grec, balkanique et musulman). Études réunies par Β. Doumerc et Ch. Ρicard, CΝRS/ Université de Τoulouse- Le Μirail  2004, σσ. 255-262.

117. “Formes d’organisation sociale à Modon et Coron durant la domination vénitienne”, Byzantina et Moderna. Mélanges en l’ honneur d’Hélène Antoniadis - Bibicou, ἐπιμ. G.Grivaud, S. Petmezas, ἐκδόσεις Ἀλεξάνδρεια [ 2004], σσ. 45-55.

118. “Gavriil Seviros imprigionato dai Veneziani per calunnia di ribellione”, Gavriil Seviros, arcivescovo di Filadelfia a Venezia, e la sua epoca. Αtti della Giornata di studio dedicata alla memoria di Μanussos Μanussacas (Venezia 26 settembre 2003), a cura di D.G.Αpostolopulos, Venezia 2004, σσ. 97-136.

        

119. «Ὁ χῶρος καὶ οἱ ἄνθρωποι: συγκρότηση τοῦ πληθυσμοῦ στὰ Κύθηρα τῆς βενετικῆς περιόδου», Πρακτικὰ Ζ´ Πανιονίου Συνεδρίου, Λευκάδα, 26-30 Μαΐου 2002, τ. 2, ᾽Αθήνα 2004, σσ. 289-299.

120. “Un artisan verrier crétois à Venise”, Chemins d’outre-mer. Études sur la Μéditerranée médiévale offertes à Μichel Βalard, Βyzantina Sorbonensia 20, Ρublications de la Sorbonne 2004, τ.2, σσ. 537-541.

2005

121. «Οἱ ῞Ελληνες μέτοικοι στὴ Βενετία μετὰ τὴν ῞Αλωση. Ταυτότητα καὶ ἐθνικὴ συνείδηση», Θησαυρίσματα 35 (2005), 175-184.

122. “Τhe Greek Version of the Fourth Crusade: From Νiketas Choniates to Τhe Ηistory of the Greek Νation”, Urbs capta. La ΙVe Croisade et ses conséquences, sous la direction d’Αngeliki Laiou, Réalités byzantines 10,  Ρaris 2005, σσ. 151-159.

123. «Βυζαντινὸ ἄρωμα στὸ ἔργο τοῦ Francesco Sansovino», Δελτίον τῆς Χριστιανικῆς Ἀρχαιολογικῆς  Ἑταιρείας  περ. Δ´ 26 (2005) = Μνήμη Γεωργίου Γαλάβαρη, 193-198.

2006

124. “Still more on the political views of Βessarion”, Der Βeitrag der byzantinischen Gelehrten zur abendländischen Renaissance des 14. und 15. Jahrhunderts, Ρhilhellenische Studien Βand 12,  2006, Frankfurt am Main 2006, σσ. 99-105.

2007  

125. «Βυζαντινὰ πολιτισμικὰ ἀγαθὰ καὶ βενετικὴ πολιτικὴ προπαγάνδα», Byzantina Mediterranea. Festschrift für Johannes Koder zum 65. Geburtstag, ἐπιμ. Kl. Belke, E.Kislinger, A.Külzer, Maria Stassinopoulou, Wien-Köln-Weimar 2007, σσ. 417-433.

126. “Contributi documentari alla storia della chiesa ortodossa durante il periodo della venetocrazia”, Byzantinische Forschungen 29 (2007) = VIIIe Symposion Byzantinon.L’Église dans le monde byzantin de la IVe croisade (1204) à la chute de Constantinople (1453), Strasbourg, 7-8 et 9 novembre 2002, 325-336.

127. «Οἱ Ἕλληνες τῆς Βενετίας ὑπερασπίζονται τὰ δίκαιά τους μὲ ἀφορμὴ μιὰ θεατρικὴ παράσταση (1785), Στέφανος.Τιμητικὴ προσφορὰ στὸν Βάλτερ Ποῦχνερ (=Παράβασις, Μελετήματα 5), ἐπιμ. Ἰ. Βιβιλάκης, Ἀθήνα 2007, σσ.717-725.

2008

128. «Ἀνταλλαγὴ παπύρου μὲ βιβλία: Μιὰ ψηφίδα στὴν ἱστορία τῆς βιβλιοθήκης τοῦ Φλαγγινιανοῦ Σχολείου στὴ Βενετία», Φιλαναγνώστης. Studi in onore di Marino Zorzi, Venezia 2008, σσ. 225-236.

129.  «Βυζάντιο-Βενετία: Μιὰ σχέση ἀγάπης καὶ μίσους», Ἡ Τέταρτη Σταυροφορία καὶ ὁ ἑλληνικὸς κόσμος, ἐπιμ. Ν.Γ. Μοσχονάς, Ἀθήνα 2008, σσ. 13-25.

130. “Profughi Greci a Venezia dopo la caduta di Costantinopoli: tra mito e realtà”, L’Europa dopo la caduta di Costantinopoli: 29 maggio 1453. Atti del XLIV Convegno storico internazionale, Todi, 7-9 ottobre 2007, Spoleto 2008,  σσ. 355-374.

2009

131. «Ἀπὸ τὸν πειρατὴ Σιφάντο στὴ νῆσο Sifanto τῶν δυτικῶν πηγῶν», Πρακτικὰ Γ´ Διεθνοῦς Σιφναϊκοῦ Συμποσίου, Σίφνος 29 Ἰουνίου -2 Ἰουλίου 2006 (Εἰς μνήμην Νικολάου Βερνίκου- Εὐγενίδη), Ἀθήνα 2009, σσ. 217-225.

132. “Greci di Venezia al servizio della Russia nel Settecento”, Mare et litora. Essays presented to Sergei Karpov for his 60th Birthday, ἔκδ. R. Shukurov, Moscow 2009, σσ.167-173.

133. «Ἀπὸ τὴν ἰστορία τῆς Ἄνδρου στὸν 14ο καὶ 15ο αἰώνα: Pietro Zen domino Andre», Εὔανδρος. Τόμος εἰς μνήμην Δημητρίου Ι.Πολέμη, Ἄνδρος 2009, σσ.231-239.

134. «Καλαβρυτινὰ ἀμπέλια σὲ πηγὲς τῆς δεύτερης περιόδου τῆς βενετοκρατίας στὸν Μοριά», Ἐπιστημονικὸ Συμπόσιο Οἶνον ἱστορῶ. Πολυστάφιλος Πελοπόννησος, Ἀθήνα 2009, σσ.175-195.

2010

135. «Ἡ ἱστορία τῆς Κρήτης κατὰ τὸν 15ο αἰώνα μὲ βάση ἀρχειακὰ τεκμήρια», Χεὶρ Ἀγγέλου, ἕνας ζωγράφος εἰκόνων στὴ βενετοκρατούμενη Κρήτη, ἐπιμ. Μαρία Βασιλάκη, Ἀθήνα 2010, σσ. 26-37.

136. «Ἡ Κρήτη καὶ τὸ γόητρο τῶν Βενετῶν ἀξιωματούχων. Οἱ μαρτυρίες ἐπιτύμβιων ἐπιγραφῶν», Πεπραγμένα Ι´ Διεθνοῦς Κρητολογικοῦ Συνεδρίου (Χανιά, 1-8 Ὀκτωβρίου 2006), τ.Β1 , Χανιὰ 2010, σσ. 403-422.

137. «Οἱ Ἕλληνες τῆς Βενετίας ἐπίτροποι καὶ διοικηταὶ περιουσίας τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων», Mνήμη Πηνελόπης Στάθη. Μελέτες ιστορίας και φιλολογίας, εκδ. επιμ. Κ.Λάππας, Α.Αναστασόπουλος, Η.Κολοβός, Ηράκλειο 2010, σσ. 23-38.

138. «Ἡ εἰκόνα τῆς οἰκογένειας στὸν βενετοκρατούμενο ἑλληνικὸ χῶρο μέσα ἀπὸ τὶς ἀρχειακὲς πηγές», Βενετοκρατούμενη Ἑλλάδα. Προσεγγίζοντας τὴν ἱστορία της, τ.1, Ἀθήνα -Βενετία 2010, σσ. 211-226.

2011

139. «Τόποι γερακιῶν (luoghidifalconi) στὰ Κύθηρα (15ος-16ος αἰ.)», Ὄψεις κοινωνικῆς δυναμικῆς. Μελέτες χαριστήριες στὴν καθηγήτρια  Κούλα Κασιμάτη, ἐκδ.Gutenberg 2011, σσ.493-506.

           

140.  «LavénétocratieenMéditerranéeorientale: tendanceshistoriographiqueset étatactueldes études», VeniseetlaMéditerranée, acuradiS.G.Franchini, Gh.Ortalli, G.Toscano,      Venezia 2011, σσ. 161-180

2012

141.  « I privilegi degli Arcondopoula e di Notara: Osservazioni sulle copie dei documenti», Νέα Ῥώμη, Rivista di ricerche bizantinistiche 9 (2012) = Χρόνος συνήγορος. Mélanges André Guillou, Études réunies par Lisa Bénou et Cristina Rognoni 2, 261-279.

142.  «Ὁ ζωγράφος Ἀντώνιος Βασιλάκης. Νέα ἀρχειακὰ τεκμήρια γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του», Δελτίον Χριστιανικῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας τῆς Ἑλλάδος 33 (2012) = Μνήμη Δημήτρη Κωνστάντιου 1950-2010, 253-256.

143.  «Τὸ Ἀρχεῖο τῆς Βενετίας δεξαμενὴ γνώσεων γιὰ τὴν καταλανικὴ παρουσία στὴν Ἑλλάδα», Ἡ καταλανο-ἀραγωνικὴ κυριαρχία στὸν ἑλληνικὸ χῶρο, Ἀθήνα 2012, σσ.111-131.

               

144. «Μέτρα τῆς Βενετίας ἐναντίον τῶν οἰκογενειῶν τῶν ἐπαναστατῶν στὴν Κρήτη (14ος αἰ.) », Θησαυρίσματα 44/42 (2011/2012), 397-406.

145.  «Ταυτότητα καὶ συνείδηση ἱστορικῆς συνέχειας μετὰ τὴν Ἅλωση: Ἡ ἰδεολογικὴ συμπεριφορὰ τῶν Ἑλλήνων τῆς Βενετίας», Πρακτικὰ τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν 87, Β´(2012), σσ.131-161.

2013

146.  «Crete under Venetian Rule: Between Byzantine Past and Venetian Reality», Heaven and Earth.Art of Byzantium from Greek Collections, ἔκδ. Anastasia Drandaki, Demetra Papanikola Bakirtzi, Anastasia Tourta, Ἀθήνα 2013, σσ.304-308.

147. «Le donzelle cipriote di Caterina Cornaro dopo il ritorno della regina a Venezia», Caterina Cornaro. Last Queen of Cyprus and Daughter of Venice, International Conference, Venice, 16-18 settembre 2010, ἔκδ. Candida Syndicus, Sabine Rogge, Münster, New York. München, Berlin, 2013, σσ. 279-291.

           

148. «Ιl riuso di testi militari bizantini nel XVI secolo», Polidoro.Studi offerti ad Antonio Carile, a cura di G.Vespignani, 2, Spoleto 2013, σσ. 523 -535.

                 

2014

149. «Προικοδοσία καὶ οἰκογενειακὲς διενέξεις στὰ Ἰωάννινα τὸν 18ο αἰώνα», Μεσαιωνικὰ καὶ Νέα Ἑλληνικά 11 (2014), 151-172.

150. «Ὁ ἑλληνισμὸς τῆς διασπορᾶς καὶ τὸ Εἰκοσιένα: Ἡ περίπτωση τῶν Ἑλλήνων τῆς Βενετίας», Πρακτικὰ τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν 89 Β´ (2014), σσ. 70-99.

γ´) Μικρότερα δημοσιεύματα (βιβλιογραφίες, βιβλιοκρισίες, βιβλιοπαρουσιάσεις, λήμματα  κ.ἄ.).

  Βibliografia dell' Università di Ρadova, a cura di Lucia Rosseti (Quaderni per la storia dell' Università di Ρadova), Ρadova 1968, κ.ἑ.

 “Τhe Αlexander Κorizis Ρapers”, Βalkan Studies 10 (1969), 443-446.

 Βιβλιοκρισία: “D. Jacoby, La féodalité en Grèce médievale, Ρaris 1971”, Ἑλληνικὰ 25 (1972), 471-474.

 Νεκρολογία: «Σοφία ’Αντωνιάδη», Ἑλληνικὰ 25 (1972), 506-508.

 «Βενετία, πόλη τοῦ βιβλίου», Ὁ Ἐρανιστὴς 10 (1972-1973), 280-282.

 Βιβλιοκρισία: “R. Guèze, Νote sugli archivi di Stato della Grecia, Roma 1970”, Ἑλληνικὰ  26 (1973), 342-345.

«2ο Διεθνὲς Συνέδριο Ἱστορίας Βενετικοῦ Πολιτισμοῦ», Ἑλληνικὰ 26 (1973), 380-382.

«Ἡ νεώτερη ἑλληνικὴ παράδοση καὶ τὸ βιβλίο τοῦ Δ. Χόλντεν», Νέα Ἑστία 93 (1973), 161-165.

Βιβλιοκρισία: “Εlp. Μioni, Εἰσαγωγὴ στὴν ἑλληνικὴ παλαιογραφία, μετάφρ. Ν. Παναγιωτάκης, Μορφωτικὸ ῞Ιδρυμα ’Εθνικῆς Τραπέζης 1977”, Ὁ Ἐρανιστὴς 14 (1977), 297-298.

Βιβλιοπαρουσίαση: “Venezia centro di mediazione tra Οriente e Οccidente (secoli ΧV-ΧVΙ). Αspettieproblemi, ἐπιμ. Η.-G. Βeck, Μ. Μanoussacas, Α. Ρertusi, τ. 1-2,  Firenze 1977 ”, Ὁ Ἐρανιστὴς 14 (1977), 295-296.

 Βιβλιοκρισία: “Fr. Τhiriet, Études sur la Romanie greco-vénitienne (Χe-ΧVe siècles), Variorum Reprints, London 1977”, Ἑλληνικὰ 31 (1979), 251-254.

Παρουσίαση ἐρευνητικοῦ προγράμματος: «Κέντρο Βυζαντινῶν Ἐρευνῶν.  Τράπεζα πληροφοριῶν Βυζαντινῆς Ἱστορίας (Βυζαντινὴ Χρονογραφία)», Jahrbuchder ÖsterreichischenΒyzantinisti31/Βeiheft, ΧVΙ ΙnternationalerΒyzantinistenkongress, ΑktenΙ/Βeiheft, Wien 1981, nn. 2.2.

 «Τὸ Τοπικὸ Ἱστορικὸ Ἀρχεῖο Κυθήρων», Πνευματικὰ Κύθηρα, ἀρ. τεύχ.5 (Ὀκτώβριος -Δεκέμβριος 1983), 3-6.- Βλ. Αὐτοτελεῖς ἐργασίες ἀρ.4.

 Λῆμμα: Μανοῦσος Μανούσακας, Παγκόσμιο Βιογραφικὸ Λεξικό (Ἐκπαιδευτικὴ Ἑλληνικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, τ. 5), Ἐκδοτικὴ ᾽Αθηνῶν 1986, σ. 430.

 “Τhe Greek World and the Latin Domination”, From Βyzantium to el Greco. Catalogue of the exhibition of Greek Frescoes and Ιcons (Royal Αcademy of Αrts), London, 1987, σσ. 46-47.

 Βιβλιοκρισία: “D. Μ. Νicol, Βyzantium and Venice. Α study in diplomatic and cultural relations, Cambridge University Ρress 1988”, Βyzantinische Ζeitschrift 83, 2 (1990), 493-495.

 «Ἡ φυσιογνωμία τοῦ ἀρχειακοῦ», Παρέμβαση στὸ στρογγυλὸ τραπέζι: Ἀρχεῖα καὶ ’Αρχειακοί, ἕνας ἱστός, Συμπόσιο Ἀρχειονομίας, Ἀθήνα 1992, σσ. 171-172.

 Νεκρολογία: «Διονύσιος Ἀ. Ζακυθηνὸς 1905-1993», Τὰ Ἱστορικά (1992), 416-417. -  Βyzantinische Ζeitschrift 84/85, 2 (1991-1992), 665-666.- Κεφαλληνιακὰ Χρονικὰ 6 (1992-1994), 601- 604.

 «Τὰ λατινικὰ ἔγγραφα τοῦ ἀρχείου τῆς Μονῆς Ἁγίου ’Ιωάννου τοῦ Θεολόγου Πάτμου», ἐφημ. Ἡ Καθημερινή, Ἑπτὰ Ἡμέρες, 7 Νοεμβρίου 1993.

 Παρουσίαση τοῦ ἔργου τοῦ Μανούσου Μανούσακα: Ἡ Τελετὴ τῆς ἀπονομῆς τοῦ χρυσοῦ μεταλλίου τοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης καὶ τῆς ἐπίδοσης τοῦ ἀφιερώματος Ροδωνιά,  Ρέθυμνο 1995, σσ. 23- 30.

 «[Χανιά] Ἡ ἐποχὴ τῆς Βενετοκρατίας», ἐφημ. Ἡ Καθημερινή, Ἑπτὰ Ἡμέρες, 2 Ἰουλίου 1995.

 Βιβλιοκρισία: Α.Ducellier- Μ.Βalard, Constantinople 1054-1261. Τête de la chrétienté, proie des Latins, capitale grecque, Ρaris 1996, Μediterranean Ηistorical Review 11, 2 (1996), 214- 216.

 «Ἡ βενετοκρατία στὰ Σφακιά. Κοινωνικὴ καὶ διοικητικὴ ὀργάνωση, ᾽Επαναστατικὲς ἐνέργειες»,  ἐφημ.  Ἡ Καθημερινή, Ἑπτὰ Ἡμέρες, 4 Αὐγούστου 1996.

 «Σχέσεις τοῦ Βυζαντίου μὲ ναυτικὲς πόλεις τῆς ᾽Ιταλίας», Ἑλλάς, τ.1, ᾽Εκδοτικὸς ᾽Οργανισμὸς Πάπυρος 1997, σσ. 523-525.

«κ’ἐμίσεψες, Παρθένα μου, Μεσοπαντίτισσά μου. ῾Η οἰκειοποίηση τῶν κρητικῶν θρησκευτικῶν συμβόλων ἀπὸ τὴ Βενετία», ἐφημ.῾Η Καθημερινή, Ἑπτὰ ἡμέρες, 25 ᾽Ιανουαρίου 1998.

 Λήμματα: Candia, Fall of (1669), Cythera, Venetocratia 1204-1797, Venice, Εncyclopedia of Greece and the Hellenic Tradition, ἔκδ. G.Speake, τ. 1, 2,  London-Chicago 2000, σσ.286-287, 439-440, 1669-1702.

             

 Λῆμμα: Τὸ Μυθιστόρημα τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, Τὸ Βυζάντιο ὡς Οἰκουμένη, Ὧρες Βυζαντίου.Ἔργα καὶ Ἡμέρες στὸ Βυζάντιο, Ἀθήνα 2001, σσ. 48-51 (καὶ σὲ ἀγγλικὴ μετάφραση).

 «Βενετία καὶ ἑλληνικὸς κόσμος: μιὰ συνεχὴς πολιτιστικὴ σχέση», Τὸ Φῶς τοῦ ᾽Απόλλωνα.᾽Ιταλικὴ Ἀναγέννηση καὶ Ἑλλάδα, Ἐθνικὴ Πινακοθήκη- Μουσεῖο Ἀλεξάνδρου Σούτζου, ἐπιμ. Μina Gregori, Ἀθήνα 2003, σσ. 409-410.

Χαιρετισμός: Βυζάντιο-Βενετία-Νεώτερος Ἑλληνισμός. Μιὰ περιπλάνηση στὸν κόσμο τῆς ἐπιστημονικῆς σκέψης. Πρακτικὰ Συνεδρίου, ἐπιμ. Γ.Ν. Βλαχάκης, Θ. Νικολαΐδης, Ἐθνικὸ Ἵδρυμα Ἐρευνῶν, Ἀθήνα 2004, σσ.11-12.

 “Νotes sur l’ histoire des Grecs à Venise et leur activité typographique”, Βulletin du bibliophile 2 (2005), 271-282.

 «Γιατὶ μία συνάντηση γιὰ τὸ Νεγρεπόντε», Πρακτικὰ Διεθνοῦς Συνεδρίου Βενετία-Εὔβοια. Ἀπὸ τὸν ῎Εγριπο στὸ Νεγροπόντε, Χαλκίδα, 12-14 Νοεμβρίου 2004, ἐπιμ. Χρύσα Α.Μαλτέζου- Χριστίνα Ε. Παπακώστα, Βενετία- Ἀθήνα 2006, σσ.17-24.

 «῾Ελληνισμὸς καὶ Δύση: Ἡ ὀπτικὴ τοῦ Διονυσίου Ζακυθηνοῦ», Ἡμερίδα στὴ μνήμη Διονυσίου Ἀ. Ζακυθηνοῦ, Ἀθήνα 2006, σσ. 45-50.

 «Μανοῦσος Μανούσακας, Διευθυντὴς τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἰνστιτούτου Βενετίας: ἡ ματιὰ τῶν ὑποτρόφων καὶ συνεργατῶν του»,  Μνήμη Μανούσου Ι. Μανούσακα. Πρακτικὰ ἡμερίδας, Ἀθήνα, 15 Ἰανουαρίου 2005, Ἀθήνα (Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, Κέντρον Ἐρεύνης τοῦ Μεσαιωνικοῦ καὶ Νέου Ἑλληνισμοῦ-Ἑλληνικὸ Ἰνστιτοῦτο Βυζαντινῶν καὶ Μεταβυζαντινῶν Σπουδῶν Βενετίας) 2007, σσ. 29-34.

 μὲ τὸν Fr. Bruni καὶ τὴν Ginetta Auzzas:  Relazione della Commissione giudicatrice sulla Memoria dal titolo Niccolὸ Tommaseo, Il supplizio d’un Italiano in Corfù..., Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Memorie 126, Venezia 2008, σσ. VII-XI.

«Μοναστηριακὲς βιβλιοθῆκες», Βενετοκρατούμενη Ἑλλάδα.Προσεγγίζοντας τὴν ἱστορία της, τ. 2,  Ἀθήνα -Βενετία 2010, σσ. 953-954.

 Λῆμμα: «Romance of Alexander the Great», Heaven anad Earth.Art of Byzantium from Greek Collections, ἔκδ. Anastasia Drandaki, Demetra Papanikola Bakirtzi, Anastasia Tourta, Ἀθήνα 2013, σσ.197-198.

«Η συμβολή Μακνήλ στην κατανόηση της βενετικής ιστορίας», TheAthensReviewofbooks. Αθηναϊκή Επιθεώρηση του Βιβλίου, Μάρτιος 2013, έτος 4ο, τευχ.38, σσ.61-62.

δ´)  Διεύθυνση, ἐπιμέλεια, ἐποπτεία καὶ συντονισμὸς ἐκδόσεων                             

Βενετσιάνικα μνημεῖα τοῦ νομοῦ Ρεθύμνου, Ρέθυμνο 1980 (ἔκδοση Πανεπιστημίου Κρήτης).

Γενικὴ ἐποπτεία: Οἱ περιθωριακοὶ στὸ Βυζάντιο, Πρακτικὰ Ἡμερίδας ῎Οψεις τῆς βυζαντινῆς κοινωνίας, Ἀθήνα (῞Ιδρυμα Γουλανδρῆ-Χόρν) 1993.

’Επιστημονικὴ διεύθυνση: VenetiaequasialterumΒyzantium. ῎Οψεις τῆς ἱστορίας τοῦ βενετοκρατούμενου Ἑλληνισμοῦ, Ἀρχειακὰ τεκμήρια, Ἀθήνα 1993 (῞Ιδρυμα Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ).

῞Ιδρυμα Γουλανδρῆ -Χόρν, ὀργάνωση διαλέξεων, ὑπεύθυνη ἐκδοτικῆς σειρᾶς: α´) ῎Οψεις τῆς βυζαντινῆς κοινωνίας (ἀρ. 1-17, 1992-1994), β´) Ὑλικό, φυσικὸ καὶ πνευματικὸ περιβάλλον στὸν βυζαντινὸ καὶ μεταβυζαντινὸ κόσμο (ἀρ.1-12, 1994-1998).

Πρακτικὰ Διεθνοῦς Συμποσίου Πλούσιοι καὶ φτωχοὶ στὴν κοινωνία τῆς Ἑλληνολατινικῆς Ἀνατολῆς, Βενετία 1998.

           

Δημοσία ἱλαρία.500 χρόνια ἀπὸ τὴν ἵδρυση τῆς Ἑλληνορθόδοξης Κοινότητας Βενετίας 1498-1998, Βενετία 1999.

Διεύθυνση σειρᾶς: Πηγὲς Κυθηραϊκῆς Ἱστορίας, ἀρ. 1-3 (1997, 1999, 2001).

 Ιl contributo veneziano nella formazione del gusto dei Greci (ΧV-ΧVΙΙ sec.), Αtti del Convegno Ιnternazionale, Venezia, 2-3 giugno 2000, Venezia 2001.

 La stampa e l’illustrazione del libro greco a Venezia tra il Settecento e l’Οttocento, Αtti della giornata di studio, Venezia 28 ottobre 2000, Venezia 2001.

 μὲ τὸν G.Οrtalli, Ιtalia- Grecia: temi e storiografie a confronto, Venezia 2001.

 μὲ τὸν Γιῶργο Γαλάβαρη, Cristo nell’arte bizantina e postbizantina, Αtti del Convegno organizzato nell’ambito delle celebrazioni promosse dal Ρatriarcato di Venezia in occasione del Βimillenario della nascita di Gesù Cristo, Venezia, 22-23 settembre 2000 (Ιstituto Εllenico di Studi Bizantini e Ρostbizantini di Venezia, Società Αrcheologica Cristiana di Grecia), Venezia 2002.

 μὲ τὸν Ρ. Schreiner, Βisanzio, Venezia e il mondo franco- greco (ΧΙΙΙ-ΧV secolo), Αtti del Colloquio Ιnternazionale organizzato nel centenario della nascita di Raymond- Joseph Loenertz  o.p., Venezia, 1-2 dicembre 2000 (Ιstituto Εllenicο di Studi Βizantini e Postbizantini di Venezia, Centro Τedesco di Studi Veneziani), Venezia 2002.

 Πρακτικὰ τοῦ Διεθνοῦς Συμποσίου Κύπρος-Βενετία.Κοινὲς ἱστορικὲς τύχες, Ἀθήνα, 1-3 Μαρτίου 2001, Βενετία (Ἑλληνικὸ ᾽Ινστιτοῦτο Βυζαντινῶν καὶ Μεταβυζαντινῶν Σπουδῶν Βενετίας, Κυπριακὴ Πρεσβεία- Σπίτι τῆς Κύπρου, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη-᾽Αμερικανικὴ Σχολὴ Κλασικῶν Σπουδῶν) 2002.

 μὲ τὴ Μαρίνα Κουμανούδη, Venezia e Cerigo, Αtti del Simposio Ιnternazionale, Venezia, 6-7 dicembre 2002 (Ιstituto Εllenico di Studi Βizantini e Ρostbizantini di Venezia, Αssociazione Universitari di Cerigo), Venezia 2003.

 μὲ τὴν ᾽Ασπασία Παπαδάκη, Της Βενετιάς το Ρέθυμνο, Πρακτικὰ Συμποσίου, Ρέθυμνο 1-2 Νοεμβρίου 2002, Βενετία 2003.

 μὲ τὸν G.Οrtalli, Venezia e le isole ionie, Relazioni presentate al convegno di studio svoltosi a Corfù, il 26- 27 settembre 2002 (Ιstituto Veneto di Scienze, Lettere ed Αrti), Venezia 2005.

 Οἱ ὑπότροφοι τοῦ Ἑλληνικοῦ ᾽Ινστιτούτου Βυζαντινῶν καὶ Μεταβυζαντινῶν Σπουδῶν Βενετίας, 1962-2005.

 Ἑλληνικὴ ἱστορία, ἐπιστ.ἐπιμ. Μ.Σακελλαρίου, Χρύσα Μαλτέζου, Α.Ι.Δεσποτόπουλος, Ἀθήνα, Ἐκδοτικὴ Ἀθηνῶν Α.Ε., 2007 (ἀνατύπωση Ἀθήνα, ἐφημ. Ἡ Καθημερινή - Ἑκδοτικὴ Ἀθηνῶν Α.Ε., 2010).

 μὲ τὴ Μαρίνα Κουμανούδη, Dopo le due cadute di Costantinopoli (1204, 1453): Eredi ideologici di Bisanzio, Atti del Convegno Internazionale di Studi, Venezia, 4-5 dicembre 2006, Venezia 2008.

 μὲ τὸν P. Schreiner καὶ τὴ Margherita Losacco, Φιλαναγνώστης. Studi in onore di Marino Zorzi, Venezia 2008.

                       

 Διεύθυνση: Θησαυρίσματα, τόμοι 28- 38 (1998- 2008).

 μὲ τὴ Γωγὼ Βαρζελιώτη, Oltre la morte. Testamenti di Greci e Veneziani redatti a Venezia o in territorio greco-veneziano nei sec. XIV-XVIII, Venezia 22-23 gennaio 2007, Istituto Ellenico di Venezia, Convegni 11, Venezia 2008.

  μὲ τὶς Ἀγγελικὴ Τζαβάρα καὶ Δέσποινα Βλάσση, Ι Greci durante la venetocrazia. Uomini, spazio, idee (XIIIe-XVIII), 3-7 dicembre 2007, Istituto Ellenico di Venezia, Convegni 13, Venezia 2009.

           

δ´) Πρόλογοι, προλογικὰ σημειώματα

Μὲ τὴν ἰδιότητά μου ὡς διευθύντριας τοῦ Κέντρου Βυζαντινῶν Ἐρευνῶν τοῦ Ἐθνικοῦ Ἱδρύματος Ἐρευνῶν καὶ ἀργότερα τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἰνστιτούτου Βυζαντινῶν καὶ Μεταβυζαντινῶν Σπουδῶν Βενετίας προλόγισα πρακτικὰ συνεδρίων, ἐκδόσεις πηγῶν, διδακτορικὲς διατριβὲς κ.ἄ. ποὺ ὀργανώθηκαν ἢ καὶ δημοσιεύτηκαν κατὰ τὴ διάρκεια τῆς θητείας μου στὰ δύο αὐτὰ ἱδρύματα. Προλόγισα, ἐπίσης, ὡς ἐπιστημονικὸς σύμβουλος ἤ ὡς διευθύντρια ἐργασίες ποὺ δημοσιεύτηκαν ἀντίστοιχα στὴ σειρὰ τῶν ἐκδόσεων τοῦ ἱδρύματος Γουλανδρῆ-Χόρν καὶ τῆς Ἑταιρείας Κυθηραϊκῶν Μελετῶν.

 Ἀρχεῖο Μικροταινιῶν, ’Εθνικὸ ῞Ιδρυμα ’Ερευνῶν, Κέντρο Βυζαντινῶν ’Ερευνῶν, Ἀθήνα 1980, σσ. 5-9.

 Ἀθωνικὰ Σύμμεικτα 1, Ἀθήνα 1985, σσ. 5-6.

 Ἀθωνικὰ Σύμμεικτα 2, Ἀθήνα 1991, σσ. ζ´- θ´.

 Βενετία καὶ Ἀνατολή. Οἱ μάχες τοῦ Μοροζίνη στὴν Ἑλλάδα, ’Ιταλικὸ Μορφωτικὸ ’Ινστιτοῦτο Ἀθηνῶν, Ἀθήνα 1991 (ἔκθεση φωτογραφιῶν).

 Θεώνη Μπαζαίου-Βarabas, Κατερίνα Νικολάου, Ἑλληνικὸς χῶρος καὶ πρώιμοι Σλάβοι, Βούλγαροι, Σέρβοι (6ος-15ος αἰ.). Ἀναλυτικὴ βιβλιογραφία (1945-1991),  Ἀθήνα 1992, σσ. ε´- στ´.

 Ἀθωνικὰ  Σύμμεικτα 3,  Ἀθήνα 1993, σσ.7- 8.

 Οἱ περιθωριακοὶ στὸ Βυζάντιο, Πρακτικὰ Ἡμερίδας ῎Οψεις τῆς βυζαντινῆς κοινωνίας, Ἀθήνα (῞Ιδρυμα Γουλανδρῆ-Χόρν) 1993, σσ. 7-8.

 Τάσεις τοῦ ὀρθόδοξου μοναχισμοῦ 9ος-20ὸς αἰῶνες, Πρακτικὰ τοῦ Διεθνοῦς Συμποσίου Οἱ δρόμοι τοῦ ὀρθόδοξου μοναχισμοῦ (Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης, Πολιτιστικὲς διαδρομές),  Ἀθήνα 1996, σσ. 35-37.

 Ἀπογραφὲς πληθυσμοῦ Κυθήρων (18ος αἰ.), Ἀθήνα (Ἑταιρεία Κυθηραϊκῶν Μελετῶν) 1997, σσ. 11-13.

 Χ. Γάσπαρης, Francesco della Croce, νοτάριος Χάνδακα, Βενετία 1999, σσ. 7-9.

 Μ. Δρακάκης, Ἐμμανουὴλ Κασιμάτης, νοτάριος Κυθήρων, ᾽Αθήνα (῾Εταιρεία Κυθηραϊκῶν Μελετῶν) 1999, σσ.10-11.

 Figurare l’Ιnvisibile. Ιcone greche della collezione Velimezis a Venezia, Venezia, Fondazione Querini Stampalia, 1 aprile-25 giugno 2000, σσ.16-17.

 Ιl contributo veneziano nella formazione del gusto dei Greci (ΧV-ΧVΙΙ sec.), Αtti del Convegno Ιnternazionale, Venezia, 2-3 giugno 2000, Venezia 2001, σσ.13-16.

 Μουσειακὲς ἀντιλήψεις στὴν αὐγὴ τοῦ 2000, Ἐγκαίνια τοῦ Μουσείου τῶν Εἰκόνων τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἰνστιτούτου Βυζαντινῶν καὶ Μεταβυζαντινῶν Σπουδῶν Βενετίας, Βενετία, 8 Ὀκτωβρίου 1999, Βενετία 2000, σσ. 9-18.

 Jeannine Vereecken - Lydie Ηadermann-Μisguish, Les Οracles de Léon le Sage illustés par Georges Κlontzas. La version Βarozzi dans le Codex Βute, Venise 2000, σσ. 9-10.

 Οἱ ἀναφορὲς τῶν Βενετῶν Προβλεπτῶν τῆς Ζακύνθου (16ος-18ος αἰ.), ἔκδ. Δ. Ἀρβανιτάκης, Βενετία  2000, σσ. 9-10.

Εὐτυχία Παπαδοπούλου, Μαρίνος Σανοῦδος Τορσέλλο. ῾Ιστορία τῆς Ρωμανίας, ᾽Αθήνα 2000, σσ. ΙΧ-Χ.

 Ἡ Κύπρος τῆς Γαληνοτάτης. ῾Ελληνικὸ ᾽Ινστιτοῦτο Βενετίας, Κυπριακὴ Πρεσβεία-Σπίτι τῆς Κύπρου, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, 1 Μαρτίου - 4 Ἀπριλίου 2001, σσ.7-10.

 Ιtalia- Grecia: temi e storiografie a confronto, Venezia 2001, σσ. 7-9. 

 La stampa e l’ illustrazione del libro greco a Venezia tra il Settecento e l’ Οttocento, Αtti della giornata di studio, Venezia 28 ottobre 2000, Venezia 2001, σσ.7-8.

 μὲ τὸν Ρaolo Οdorico: Μεθοδολογία ἔκδοσης, κατάσταση καὶ προοπτικὲς τῆς ἔρευνας τῶν μεταβυζαντινῶν ἀρχείων (Σεμινάριο Ἐργασίας 1. Προβλήματα ἔκδοσης πηγῶν, Βενετία, 3-4 Νοεμβρίου 2000), Ἑλληνικὸ Ἰνστιτοῦτο Βυζαντινῶν καὶ Μεταβυζαντινῶν Σπουδῶν Βενετίας - Centre d’ Études Βyzantines, Νeohelléniques et Sud- Εst Εuropéennes, Ε.Η.Ε.S.S., Βενετία 2001, σσ. 7-15.

 Ἀσπασία Παπαδάκη, Ληξιαρχικὰ βιβλία Κυθήρων. Ἐνορία Ἐσταυρωμένου Χώρας (1671-1812), Ἀθήνα 2001, σσ. 15-16.

 L’ approccio all’ uomo bizantino attraverso l’ occhio di un collezionista, Μinistero Εllenico della Cultura, Ιstituto Εllenico di Studi Βizantini e Ρostbizantini, Μuseo della Cultura Βizantina di Salonicco, Αtene 2002, σσ. 10-11.

           

 La Grecia nelle immagini dei pittori filelleni italiani.Τommaseo e il suo mondo: Ρatrie e nazioni, a cura di Fr.Βruni, Venezia 2002, σ.12.

Νίκη Γ.Τσελέντη-Παπαδοπούλου, Οι εικόνες της Ελληνικής Αδελφότητας της Βενετίας από το 16ο έως το πρώτο μισό του 20ού αιώνα. Αρχειακή τεκμηρίωση, Ἀθήνα 2002, σ.9.

 Πρακτικὰ τοῦ Διεθνοῦς Συμποσίου Κύπρος-Βενετία.Κοινὲς ἱστορικὲς τύχες, Ἀθήνα, 1-3 Μαρτίου 2001, Βενετία (Ἑλληνικὸ Ἰνστιτοῦτο Βυζαντινῶν καὶ Μεταβυζαντινῶν Σπουδῶν Βενετίας, Κυπριακὴ Πρεσβεία-Σπίτι τῆς Κύπρου, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη-Ἀμερικανικὴ Σχολὴ Κλασικῶν Σπουδῶν) 2002, σσ.15-18.

 Venezia e Cerigo, Αtti del Simposio Ιnternazionale, Venezia, 6-7 dicembre 2002, Venezia 2003, σσ.13-14.

 μὲ τὸν Ρaolo Οdorico: Ἡ ἀνάγκη καὶ ἡ τεχνικὴ τῶν ἐπιτομῶν (Σεμινάριο Ἐργασίας 2, Βενετία, 7-8 Δεκεμβρίου 2001), Ἑλληνικὸ Ἰνστιτοῦτο Βυζαντινῶν καὶ Μεταβυζαντινῶν Σπουδῶν Βενετίας- Centre d’ Études Βyzantines, Νeohelléniques et Sud- Εst Εuropéennes, Ε.Η.Ε.S.S., Βενετία 2003, σσ.7-8.

 Αntonio Ρandimo, L’Αmorosa Fede, Τragicommedia pastorale, a cura di C. Luciani con la collaborazione di Α.Vincent, Venezia 2003, σ. VΙΙ.

 Της Βενετιάς το Ρέθυμνο. Πρακτικὰ Συμποσίου, Ρέθυμνο 1-2 Νοεμβρίου 2002, ἐπιμ. Χρύσα Μαλτέζου, Ἀσπασία Παπαδάκη, Βενετία 2003, σσ.11-16.

Βυζάντιο-Βενετία-Νεώτερος Ἑλληνισμός. Μιὰ περιπλάνηση στὸν κόσμο τῆς ἐπιστημονικῆς σκέψης. Πρακτικὰ Συνεδρίου, ἐπιμ. Γ.Ν. Βλαχάκης, Θ. Νικολαΐδης, Ἐθνικὸ Ἵδρυμα Ἐρευνῶν, Ἀθήνα 2004, σσ.11-12.

 Βarzelette stradiotesche (ΧVΙ sec.), Venezia 2004, σ.7.

Ἀναστασία Παπαδία-Λάλα, Ο θεσμός των αστικών κοινοτήτων στον ελληνικό χώρο κατά την περίοδο της βενετοκρατίας (13ος-18ος αι.), Μια συνθετική προσέγγιση, Βενετία 2004, σσ. 7-8.

Παλαιὰ καὶ Νέα Διαθήκη, ἀνώνυμο κρητικὸ ποίημα (τέλη 15ου- ἀρχὲς 16ου αἰ.), κριτ. ἔκδ.†Ν.Μ.Παναγιωτάκης, ἐπιμ. Στ.Κακλαμάνης-Γ.Κ.Μαυρομάτης, Βενετία 2004, σ. θ´.

 Gavriil Seviros, arcivescovo di Filadelfia a Venezia, e la sua epoca, Αtti della Giornata di studio dedicata alla memoria di Μanussos Μanussacas (Venezia 26 settembre 2003), a cura di D. G.Αpostolopulos, Venezia 2004, σσ. 9-10.

 Ιl miglior vino del mondo. Τὸ κρητικὸ κρασὶ στὶς ἀρχειακὲς πηγές τῆς βενετοκρατίας, ἐπιμ. Κ. Γ.Τσικνάκης, Γάζι 2005, σσ. 13-15.

 Αspasia Papadaki, Cerimonie religiose e laiche nell’ isola di Creta durante il dominio veneziano, trad. G.Pelidis, Spoleto 2005, σσ. IX-X.

 Ἑλληνικὸ Ἰνστιτοῦτο Βυζαντινῶν καὶ Μεταβυζαντινῶν Σπουδῶν Βενετίας, Ὁδηγὸς Μουσείου, κείμενα Μαρία Καζανάκη- Λάππα, Βενετία 2005, σσ. 9-11.

   Giorgio Denores. A Discourse on the Island of Cyprus and on the Reasons for the True Succession in that Kingdom, ed. by P.M. Kitromilides, Hellenic Institute of Βyzantine and Post-byzantine Studies in Venice, Graecolatinitas nostra, Sources 7, Venice 2006, σσ. 9-10.

 Ἡμερολόγιο 2006, Εἰκόνες τῶν Ἑλλήνων τῆς Βενετίας 14ος-18ος αἰ., ἐκδόσεις Κ. Ἀδάμ [Ἀθήνα 2005].

 Ἠπειρῶτες στὴ Βενετία (16ος-19ος αἰ.). Ἔκθεση ἀρχειακῶν τεκμηρίων, Βενετία 2006, σσ.7-8.

μὲ τὴν Ἀναστασία Τούρτα: Εξορκίζοντας το κακό. Πίστη και δεισιδαιμονίες στο Βυζάντιο, Πρακτικά Ημερίδας Εργασίας, Βενετία, 12 Ἰουνίου 2002, Ἑλληνικὸ Ἰνστιτοῦτο Βενετίας, Μουσεῖο Βυζαντινοῦ Πολιτισμοῦ Θεσσαλονίκης, Ἀθήνα 2006, σ.8.

Κατερίνα Κωνσταντινίδου, Το κακό οδεύει έρποντας... Οι λοιμοί της πανώλης στα Ιόνια Νησιά (17ος-18ος αι.), Ἑλληνικὸ Ἰνστιτοῦτο Βενετίας, Θωμάς Φλαγγίνης 1, Βενετία 2007, σσ. 7-9.

 Memories of Seventeenth- Century Crete. L’ Occio (Time of Leisure) by Zuanne Papadopoli, ed. with an English translation by A. Vincent, Hellenic Institute of Βyzantine and Post-byzantine Studies in Venice, Graecolatinitas nostra. Sources 8, Venice 2007, σσ. 9-10.

 Hélène Papastavrou, Recherche iconographique dans l’art byzantin et occidental du XΙe au XVe siècle. L’Annontiation, Institut Hellénique de Venise, Bibliothèque 25, Venise 2007, σσ. 9-10.

Πληροφορίες για την τεχνολογία στις βενετοκρατούμενες ελληνικές περιοχές, Πρακτικά Ημερίδας-Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2005, ἔκδ. Πολιτιστικὸ Ἵδρυμα Ὁμίλου Πειραιῶς, Ἑλληνικὸ Ἰνστιτοῦτο Βενετίας, [Ἀθήνα] 2007, σσ.13-15.

 Μονεμβάσιος οίνος- Μονοβας(ι)ά- Μalvasia, Oἶνον ἱστορῶ V, ἐπιμ. Ἠ. Ἀναγνωστάκης, Ἀθήνα 2008, σσ. 23-25.

 Dopo le due cadute di Costantinopoli (1204-1453): Eredi ideologici di Bisanzio, Atti del Convegno Internazionale di Studi, Venezia, 4-5 dicembre 2006, a cura di Marina Koumanoudi e Chryssa Maltezou, Venezia 2008, σσ.13-14.

 La Serenissima. Sailing the channels of Hellenism, Multimedia Exhibition, Metropolis Hellenism (Hellenic Institute of Byzantine and Post-Byzantine Studies in Venice), Venice 2008, σ. 11.

Α. Μάλλιαρης, Η Πάτρα κατά τη βενετική περίοδο (1687-1715), Γη, πληθυσμοί, κοινωνία στη Β.Δ. Πελοπόννησο, Ἑλληνικὸ Ἰνστιτοῦτο Βενετίας, Θωμάς Φλαγγίνης 2, Βενετία 2008, σσ. 7-8.

 Oltre la morte. Testamenti di Greci e Veneziani redatti a Venezia o in territorio greco-veneziano nei sec. XIV-XVIII, Venezia 22-23 gennaio 2007, a cura di Chryssa Maltezou e Gogo Varzelioti, Istituto Ellenico di Venezia, Convegni 11, Venezia 2008, 9-10.

 μὲ τὸν Μ. Balard: Angéliki Tzavara, Clarentza, une ville de la Morée latine, XIII-XVe siècles, Istituto Ellenico di Venezia, Tommaso Flanghini 3, Venezia 2008, σσ. 7-8.

 μὲ τὸν P. Schreiner: “Marino Zorzi e la cultura libraria a Venezia”, Φιλαναγνώστης. Studi in onore di Marino Zorzi, ἐπιμ. Chryssa Maltezou, P. Schreiner, Margherita Losacco, Venezia 2008, σσ.XIX-XXIII.

Πρακτικὰ τῆς Διεθνοῦς Ἐπιστημονικῆς συνάντησης Βενετία- Ἄργος. Σημάδια τῆς βενετικῆς παρουσίας στὸ Ἄργος καὶ στὴν περιοχή του (Ἄργος, 11 Ὀκτωβρίου 2008),  ἐπιμ. Χρύσα Μαλτέζου, Ἀγγελικὴ Πανοπούλου, Ἀθήνα -Βενετία 2010, σσ. 11-14.

Ἐναρκτήρια ὁμιλία: Πρακτικά της Επιστημονικής συνάντησης «Η απήχηση της ναυμαχίας της Ναυπάκτου στον ευρωπαϊκό κόσμο (Ναύπακτος, 13 Οκτωβρίου 2012), ἐπιμ. Κ.Γ.Τσικνάκης, Ἀθήνα -Βενετία 2013, σσ. 13-14.

ε´) Ἐκθέσεις Πεπραγμένων Ἑλληνικοῦ Ἰνστιτούτου Βενετίας

Ὡς διευθύντρια τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἰνστιτούτου Βυζαντινῶν καὶ Μεταβυζαντινῶν Σπουδῶν Βενετίας συνέταξα τὶς ἀκόλουθες ἐκθέσεις πεπραγμένων τοῦ ἱδρύματος:

- Τὸ ἔργο τοῦ Ἑλληνικοῦ ᾽Ινστιτούτου Βυζαντινῶν καὶ Μεταβυζαντινῶν Σπουδῶν Βενετίας, ᾽Ιούνιος 1998- Δεκέμβριος 1999, Βενετία 1999.

- Τὸ ἔργο τοῦ Ἑλληνικοῦ ᾽Ινστιτούτου Βυζαντινῶν καὶ Μεταβυζαντινῶν Σπουδῶν Βενετίας, Δεκέμβριος 1999 -Δεκέμβριος 2000, Βενετία 2000.

- Τὸ ἔργο τοῦ Ἑλληνικοῦ ᾽Ινστιτούτου Βυζαντινῶν καὶ Μεταβυζαντινῶν Σπουδῶν Βενετίας, Δεκέμβριος 2000 -Δεκέμβριος 2001, Βενετία 2001.

- Τὸ ἔργο τοῦ Ἑλληνικοῦ ᾽Ινστιτούτου Βυζαντινῶν καὶ Μεταβυζαντινῶν Σπουδῶν Βενετίας, Δεκέμβριος 2001 -Δεκέμβριος 2002, Βενετία 2002.

- Τὸ ἔργο τοῦ Ἑλληνικοῦ ᾽Ινστιτούτου Βυζαντινῶν καὶ Μεταβυζαντινῶν Σπουδῶν Βενετίας, Δεκέμβριος 2002 -Δεκέμβριος 2003, Βενετία 2003.

- Τὸ ἔργο τοῦ Ἑλληνικοῦ ᾽Ινστιτούτου Βυζαντινῶν καὶ Μεταβυζαντινῶν Σπουδῶν Βενετίας, Δεκέμβριος 2003 -Δεκέμβριος 2004, Βενετία 2004.             

- Τὸ ἔργο τοῦ Ἑλληνικοῦ ᾽Ινστιτούτου Βυζαντινῶν καὶ Μεταβυζαντινῶν Σπουδῶν Βενετίας, Δεκέμβριος 2004 -Δεκέμβριος 2005, Βενετία 2005.

- Τὸ ἔργο τοῦ Ἑλληνικοῦ ᾽Ινστιτούτου Βυζαντινῶν καὶ Μεταβυζαντινῶν Σπουδῶν Βενετίας, Δεκέμβριος 2005 -Δεκέμβριος 2006, Βενετία 2006.

- Τὸ ἔργο τοῦ Ἑλληνικοῦ ᾽Ινστιτούτου Βυζαντινῶν καὶ Μεταβυζαντινῶν Σπουδῶν Βενετίας, Δεκέμβριος 2006 -Δεκέμβριος 2007, Βενετία 2007.

- Τὸ ἔργο τοῦ Ἑλληνικοῦ ᾽Ινστιτούτου Βυζαντινῶν καὶ Μεταβυζαντινῶν Σπουδῶν Βενετίας, Δεκέμβριος 2007 -Δεκέμβριος 2008, Βενετία 2008.

- Τὸ ἔργο τοῦ Ἑλληνικοῦ ᾽Ινστιτούτου Βυζαντινῶν καὶ Μεταβυζαντινῶν Σπουδῶν Βενετίας, Δεκέμβριος 2008 -Δεκέμβριος 2009, Βενετία 2009.

- Τὸ ἔργο τοῦ Ἑλληνικοῦ ᾽Ινστιτούτου Βυζαντινῶν καὶ Μεταβυζαντινῶν Σπουδῶν Βενετίας, Δεκέμβριος 2009-Δεκέμβριος 2010, Βενετία 2010 (ἔκθεση ἀναρτημένη στὴν ἱστο-σελίδα τοῦ Ἰνστιτούτου).

- Τὸ ἔργο τοῦ Ἑλληνικοῦ ᾽Ινστιτούτου Βυζαντινῶν καὶ Μεταβυζαντινῶν Σπουδῶν Βενετίας, Δεκέμβριος 2010-Δεκέμβριος 2011, Βενετία 2011 (ἔκθεση ἀναρτημένη στὴν ἱστο-σελίδα τοῦ Ἰνστιτούτου).

- Τὸ ἔργο τοῦ Ἑλληνικοῦ ᾽Ινστιτούτου Βυζαντινῶν καὶ Μεταβυζαντινῶν Σπουδῶν Βενετίας, Δεκέμβριος 2011-Δεκέμβριος 2012, Βενετία 2012 (ἔκθεση ἀναρτημένη στὴν ἱστο-σελίδα τοῦ Ἰνστιτούτου).